Uusia pal­ve­lu­ja: Eko­lo­gi­sia pai­no­tuot­tei­ta ja varain­ke­ruun mahdollisuuksia

Haukiputaan Taiton valikoimista löytyy painatettavia tuotteita jokaiseen tarpeeseen.Haukiputaan Taiton valikoimista löytyy painatettavia tuotteita jokaiseen tarpeeseen.

Hau­ki­pu­taan Tait­to on perus­tet­tu jo vuon­na vii­me vuo­si­kym­me­nen puo­lel­la, mut­ta täys­päi­väi­ses­ti yri­tyk­sen toi­min­ta alkoi vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa. Yrit­tä­jä Arto Poh­jo­la ker­toi olleen­sa välis­sä töis­sä muu­al­la, mut­ta yrit­tä­jyys veti puo­leen­sa. Yri­tys tar­jo­aa tait­to ja pai­na­tus pal­ve­lui­ta niin yri­tyk­sil­le, jouk­kueil­le kuin seuroillekin.

–Yrit­tä­jä­nä saan itse päät­tää min­ne ja mil­loin menen. Eikä tar­vit­se niin­kään aja­tel­la mitä muut ovat miel­tä, kun itse saa teh­dä pää­tök­set. Yri­tys­toi­min­ta on ollut kui­ten­kin aina taus­tal­la, vaik­ka olen teh­nyt töi­tä muil­le­kin, Poh­jo­la sanoi.

Alal­le Poh­jo­la pää­tyi jo vuon­na 2008 ja yrit­tä­jä­nä oli help­po jat­kaa tut­tu­jen asiak­kai­den ja kon­tak­tien kans­sa. Uusia­kin asiak­kai­ta on tul­lut ja yri­tys tar­jo­aa moni­puo­li­set pal­ve­lut monen­lai­seen tar­pee­seen. Yri­tyk­sen kaut­ta saa niin ikku­na- ja auto­teip­pauk­set, valo­mai­nok­set, vaa­te­pai­na­tuk­set esi­mer­kik­si lip­pik­siin ja pai­toi­hin sekä tuot­tei­ta käyn­ti­kor­teis­ta avai­men­pe­riin. Yksi Poh­jo­lal­le tär­keim­mis­tä pro­jek­teis­ta on 2FOR1 ‑peli­kir­ja, joka ilmes­tyi tänä vuon­na nel­jät­tä ker­taa. Kir­jas­sa löy­tyy monia kak­si yhden hin­nal­la ‑tar­jouk­sia alu­een yri­tyk­sis­sä käy­tet­tä­väk­si. Tämän vuo­den kir­ja on teh­ty Hau­ki­pu­das-Oulu alu­eel­le ja kir­jas­ta on kysel­ty myös omaa ver­sio­ta Iihin ja Rukalle.

–Kir­ja on todel­la hyvä varain­ke­ruu­tuo­te esi­mer­kik­si jouk­kueil­le ja seu­roil­le. Kir­ja on ollut todel­la pidet­ty ja monet yri­tyk­set halua­vat aina seu­raa­va­na vuon­na uudel­leen mukaan. Kir­jan avul­la asiak­kaat voi­vat löy­tää uusia pal­ve­lui­ta ja yri­tyk­set pää­se­vät kyl­lä mukaan, kun otta­vat alle­kir­joit­ta­nee­seen yhteyt­tä. Oli­si kiva saa­da ensi vuo­den kir­jaan uusia yllät­tä­viä­kin tar­jouk­sia mukaan.

Tyy­pil­li­nen työ­päi­vä Poh­jo­lal­la koos­tuu asiak­kai­den tapaa­mi­sis­ta, kuvien ja vedos­ten teke­mi­ses­tä ja itse asen­nuk­sis­ta. Teip­pauk­sia ja asen­nuk­sia hän tekee Ylläk­sel­tä Han­koon saak­ka. Varas­toa Poh­jo­la ei tar­vit­se, sil­lä hänel­lä on toi­mi­va kan­sal­li­nen ja kan­sain­vä­li­nen yhteis­työ­ver­kos­to, jos­ta hän saa mate­ri­aa­le­ja hyvin val­lit­se­vas­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta huolimatta.

–Joi­tain yksit­täi­siä mate­ri­aa­le­ja on ollut han­ka­lam­pi ja hitaam­pi saa­da, mut­ta suur­ta vai­ku­tus­ta työ­hön ei ole vie­lä ollut.

Myös yri­tyk­set ja seu­rat ovat alka­neet panos­ta­maan kes­tä­viin ja eko­lo­gi­siin mate­ri­aa­lei­hin. Osa asiak­kais­ta halu­aa pai­na­te­tut tuot­teet täy­sin kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta ja kesäi­sin suo­sios­sa ovat tek­nik­set mate­ri­aa­lit. Tule­van tal­ven suo­si­kik­si Poh­jo­la veik­kaa uut­ta tupsupipoa.

–Vali­koi­mas­ta löy­tyy myös spe­si­aa­le­ja mate­ri­aa­le­ja ja pai­na­tus onnis­tuu niin silk­ki­pai­na­tuk­sel­la kuin lämpöprässilläkin.

Poh­jo­lal­le on tär­ke­ää tukea urhei­luseu­ro­ja ja samal­la kehit­tää jotain omaa, mitä muil­la ei ole. Varain­han­kin­ta on monel­le seu­ral­le tär­ke­ää, jot­ta har­ras­tus­kus­tan­nuk­set voi­daan pitää koh­tuul­li­si­na. Yrit­tä­jä pelaa itse­kin Suo­men­mes­ta­ruu­den voit­ta­nees­sa KeLyn sali­ban­dy­jouk­ku­ees­sa ja val­men­taa nuo­ria. Vapaa-ajal­la hän käy ren­tou­tu­mas­sa gol­fin parissa.

–Golf­ken­täl­lä ei tar­vit­se aja­tel­la töi­tä. Vii­me kesä­nä tai­sin kere­tä käy­dä vii­ti­sen­kym­men­tä kier­ros­ta kiertämässä.