Kou­lu on kyläyh­tei­söl­le mit­taa­mat­to­man arvo­kas _ Tirin­ky­läl­lä jat­ke­taan tais­te­lua oman kou­lun puolesta

Tirin­ky­län kou­lul­la vie­tet­tiin ilois­ta kylä­päi­vää kisai­lui­neen kaik­ki­neen, mut­ta tapah­tu­maa sävyt­ti ikä­vä poh­ja­vi­re. Kylä­kou­lun koh­ta­lo on vaa­ka­lau­dal­la. Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­mal­leis­sa Tirin­ky­län kou­lu lak­kau­tet­tai­siin vii­meis­tään vuo­teen 2028 men­nes­sä, ehkä jopa aiem­min. Myös Yli­ky­län kou­lu Kii­min­gis­tä on kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la ajal­li­ses­ti jo ennen Tirin­ky­lää. Keis­kan kou­lua Hau­ki­pu­taal­ta on esi­tet­ty lak­kau­tet­ta­vak­si jo vuon­na 2023. Lak­kau­tus­lis­tal­la ovat myös Tak­ku­ran­nan kou­lu Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lut Oulujokivarresta.

Lue lisää

Iihin valit­tiin kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si maa­nan­tai­na Iihin kak­si uut­ta joh­ta­jaa. Elin­voi­ma­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Hele­na Illi­kai­nen. Yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Eelis Rankka.…Juh­la­tans­sit Haukiputaalla

Hei­ton talon sali täyt­tyi tiis­tai­na tans­si­jois­ta heti kun Luk­­sus-orkes­­te­­ri aloit­ti soit­ton­sa. Salis­sa jär­jes­te­tään päi­vä­tans­sit joka toi­nen tiis­tai. Nyt tans­sien järjestäjän,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVäli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa vie­tet­tiin sadon­kor­juun juhlaa

Koko Väli­ky­län päi­vä­ko­din väki on ollut muka­na esi­kas­vat­ta­mas­sa, istut­ta­mas­sa ja hoi­ta­mas­sa päi­vä­ko­din syk­syn sadon­kor­juu­juh­las­sa kor­jat­tua satoa. Omien kas­va­tus­ten tuot­tei­ta on ollut nau­tit­ta­va­na jo pit­kin kesää, kun ruo­ho­si­pu­lit, salaa­tit ja mar­jat ovat pääs­seet las­ten syötäväksi. Koko elä­mä 26 twiitissä

“NYT. Pitää jul­kais­ta elä­män­ker­ta. Pää­ta­lo, Knausgård, Cer­vantés. Ne veti­vät isol­la pensselillä.

Tämä aika vaa­tii tii­vis­tys­tä. Ei ole luon­non­va­ro­ja hukat­ta­vak­si. Koko elä­mä 26 twiitissä.”

Hau­ki­pu­taa­lai­nen lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Taka­lo on jul­kais­sut omae­lä­mä­ker­ral­li­sen #twiit­ti­jo­ki­sar­ja-runoel­ma­kir­jan. Kool­taan­kin soman kokoi­ses­sa kir­jas­sa on tii­vis­tet­ty­nä Taka­lon elä­män­pol­kua lap­suu­des­ta tähän het­keen twiit­ti-rii­meis­sä – lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti. Innoit­ta­ja­na ide­aan oli Kal­le Pää­ta­lon 26-osai­nen Iijokisarja.


Rok­kia ren­nol­la asen­teel­la ja hyväl­lä fiiliksellä

Maya & Dead Pan­das tun­ne­taan suo­sit­tu­na oulu­lai­se­na rok­kibän­di­nä, joka saa kei­koil­la sukat pyö­ri­mään jalois­sa ja tun­nel­man nouse­maan kat­toa kor­keam­mal­le. Pui­kois­sa on pit­kän lin­jan soit­ta­jia ja lau­la­ja­na valo­voi­mai­nen ja rou­hea­ää­ni­nen rok­ki­mim­mi, janis­jopli­nik­si­kin titu­lee­rat­tu Maya Paak­ka­ri. Kokoon­pa­no keik­kai­lee Mar­tin­nie­men Ker­ho­las­sa lau­an­tai-ilta­na 10.9.


Kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­ka hakuun

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan Päi­vi Laa­ja­lan mää­rä­ai­kai­nen kuu­den vuo­den vir­ka­suh­de päättyy

1.4.2023, min­kä joh­dos­ta Oulun kau­pun­ki käyn­nis­tää kau­pun­gin­joh­ta­jan viran täyttöprosessin.