“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lue raken­ne­taan yhteistyöllä

Alue­vaa­li­päi­vä on 23.1., ja alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuut siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­ta. Muu­tok­sen val­mis­te­lu on kui­ten­kin jo pit­käl­lä. Minul­la on ollut tilai­suus seu­ra­ta sitä koh­tuul­li­sen lähel­tä laa­jan poliit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män 2. varapuheenjohtajana.


Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la vaa­leil­la valitaan…


“Pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta par­hai­ten mitä­töi­mäl­lä sote-uudistus”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Val­ta kuu­luu kan­sal­le ry:n puheen­joh­ta­ja Tuuk­ka Mäki­ran­ta. Pal­ve­lui­den parantaminen…
“Tar­vi­taan tar­kas­ti suun­nat­tu­ja lähi- ja etäpalveluita”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li. Pal­ve­lui­den parantaminen…


“Pal­ve­lut voi­daan vie­dä ihmis­ten luo liik­kuen ja digi­ta­li­saa­tio­ta hyödyntäen”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja Mar­jo Tapa­ni­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…