Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.


Zin­nia ja Päk­ki­kan­gas tasa­pe­liin Iin visassa

Lie­kö Iin järk­kä­vi­san kyse­li­jä ollut höy­lil­lä tuu­lel­la vai jouk­ku­eet hyväs­sä iskus­sa. Joka tapauk­ses­sa saa­tiin kaut­ta lin­jan SB:t. Puo­li­vä­liin tul­tiin Dinglein joh­dol­la, mut­ta muu poruk­ka oli parin pin­nan sisäl­lä. Dinglet ja var­sin­kin Toh­ve­li­rois­tot hyy­tyi­vät toi­sel­la jak­sol­la. Vie­rai­le­va jouk­kue Zin­nia kiri Päk­ki­kan­kaan pin­nan eron kiin­ni, mitä edis­ti Päk­ki­kan­kaan teke­mä kol­mo­sen vaih­to vää­rään. Kysees­sä oli lum­ba­go. Toki Päk­ki­kan­gas veti musii­kis­ta täy­det pin­nat tun­nis­ta­mal­la ainoa­na Tero Ves­te­ri­sen ja tie­tä­mäl­lä hänen vie­lä tun­ne­tum­man pap­pan­sa, eikä huo­noa ollut Placi­do Domin­gon eroit­ta­mi­nen lukui­sis­ta muis­ta teno­reis­ta. Zin­nial­le res­pec­tiä Nokia Tune­sin tie­tä­mi­ses­tä osak­si Val­se Gran­dea. Päk­ki­kan­kaan urhei­lu- ja poliit­ti­sen his­to­rian tie­tä­mys oli­vat rautaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan pii­ri valit­si uuden puheen­joh­ta­jan ja aluevaaliehdokkaita

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin vii­me lau­an­tai­na Lumi­joel­la. Kokouk­seen osal­lis­tui 274 hen­ki­löä, jois­ta viral­li­sia edus­ta­jia oli 213. Kokouk­sen asia­lis­tal­la oli sään­tö­mää­räis­ten asioi­den lisäk­si alue­vaa­lei­hin val­mis­tau­tu­mi­nen ja alue­vaa­lieh­dok­kai­den aset­ta­mi­nen sekä sään­tö­mää­räi­set asiat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTena­va­tu­van ja Olha­van kou­lun lakkauttamisesta

Olen kah­den päi­vä­ko­ti-ikäi­sen lap­sen äiti, luo­kan­opet­ta­ja ja opin­to-ohjaa­ja. Oman ala-astee­ni kävin Kui­va­nie­mel­lä pie­nes­sä Hei­ni­kos­ken kylä­kou­lus­sa, mis­tä minul­la on vain hyviä ja kau­nii­ta muis­to­ja. Olen teh­nyt vapaa­eh­tois­työ­tä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa ja Pelas­ta­kaa Lap­set ry:ssä ja kan­nan suur­ta huol­ta las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nis­ta. Kai­kes­ta täs­tä huo­li­mat­ta äänes­tin Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mi­sen puo­les­ta ja olin muka­na päät­tä­mäs­sä, että Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta esi­te­tään kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kun­nan­val­tuus­tol­le. Miksi?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uusi asia­kas­mak­su­la­ki astui voi­maan 1.7.2021. Pit­kä­ai­kai­sen lai­tos­hoi­don mak­sut nousi­vat yli 30 pro­sent­tia aina­kin meil­lä. Hui­ma ker­ta­ko­ro­tus! Vie­dään tuh­kat­kin pesäs­tä puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mil­tä van­huk­sil­ta. Onko muil­la käy­nyt näin? Arvos­tan hoi­to­työn teki­jöi­tä ja omai­se­ni saa erit­täin hyvää hoi­toa. Kii­tos heille!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan toria­lue kehittyy?

Taas on kokoon­tu­nut Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan kehit­tä­mis­ryh­mä. Suun­ni­tel­mis­ta on jätet­ty pois mm. esiin­ty­mis­la­va, wc sekä säh­kö- ja vesipiste.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon tulee perus­tua faktoihin

Kun­nan perus­teh­tä­vä kou­lu­tuk­sen ja sivis­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä­nä koros­tuu enti­ses­tään hyvin­voin­tia­luei­den toteu­tues­sa. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­sen myö­tä kun­nal­le tulee uusia teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta, var­hais­kas­va­tuk­sen, esio­pe­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen lisäksi.