Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han hake­muk­set on toi­mi­tet­ta­va Oulun kau­pun­gin kir­jaa­moon 30.11. kel­lo 15.30 men­nes­sä. Hake­muk­sen ja tar­kem­mat ohjeet löy­ty­vät Oulun yhtei­sö­toi­min­nan net­ti­si­vuil­ta koh­das­ta avus­tuk­set.