Kuusa­mon­tie jää­mäs­sä jäl­leen rahoi­tuk­sen ulko­puo­lel­le – Väy­lä­vi­ras­ton ehdo­tus inves­toin­neis­ta jät­tää huo­miot­ta poh­joi­sen koh­teet, myös Val­ta­tie 4:n ja pää­ra­dan kehittämisen

Väy­lä­vi­ras­ton inves­toin­tioh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2021–2029 poh­joi­sen Suo­men koh­teet ovat jää­mäs­sä koko­naan vail­le huo­mio­ta. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­nat antoi­vat yhtei­sen erit­täin kriit­ti­sen lausun­non suun­ni­tel­mis­ta. Lausun­nos­saan kun­nat nos­ti­vat esil­le Limin­ka-Oulu kak­sois­rai­teen toteut­ta­mi­sen sekä Oulun ase­man ja rata­pi­han kehit­tä­mi­sen ja Val­ta­tien 4:n kehit­tä­mi­sen Poh­jois-Suo­men osalta.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-seu­ra 70 vuot­ta: Koti­seu­tu­työ saa uusia ulottuvuuksia

Hau­ki­pu­das-seu­ran 70-vuo­tis­ta koti­seu­tu­työ­tä juh­lis­tet­tiin kat­se­le­mal­la Koti­seu­tum­me yläil­mois­ta ‑dro­ne­vi­deoi­ta val­ko­kan­kaal­ta lukiol­la tiis­tai-ilta­na. Kut­sua oli kuul­tu, ja äkeä oli pai­kal­la muka­vas­ti. Ilma­ku­vat Hau­ki­pu­taal­ta ihas­tut­ti­vat ja häm­mäs­tyt­ti­vät kuin­ka pal­jon näky­mät ovat muut­tu­neet ja miten kau­nis Hau­ki­pu­das on eri vuodenaikoina.


Joki­ko­kos­sa vas­tuu kylä­toi­min­nas­ta siir­tyi uudel­le sukupolvelle

Joki­ko­kon kylä sijait­see Yli­kii­min­gin taa­ja­man itä­puo­lel­la Nuo­rit­tan, Ala­vuo­ton ja Juo­pu­lin rajaa­mal­la alu­eel­la. Kylän läpi vir­tai­lee Kii­min­ki­jo­ki, toi­sel­la reu­nal­la kylää taas kul­kee Nuo­rit­ta­jo­ki. Tämä noin 60 talou­den kylä on idyl­li­nen ja hil­jai­nen. Kou­lu on lak­kau­tet­tu jo 1980-luvul­la, eikä kyläl­lä enää juu­ri­kaan asu lap­si­per­hei­tä. Talou­det ovat pää­asias­sa 2–3 hen­gen kokoi­sia. Maa­ta­lout­ta ei enää entis­vuo­siin ver­rat­tu­na ole juu­ri lain­kaan, eikä joi­tain vuo­sia sit­ten kun­nos­te­tul­la urhei­lu­ken­täl­lä­kään ole enää käyt­tä­jiä. Kylä­toi­mi­kun­ta on sil­ti toi­mi­nut kat­kea­mat­ta kaik­ki nämä vuodet.


Esko Tavia, Jari-Juk­ka Joke­la ja Soin­tu Vei­vo Oulun­kaa­ren puheenjohtajat

Oulun­kaa­ren tuo­re yhty­mä­val­tuus­to valit­si puheen­joh­ta­jak­seen simo­lai­sen Esko Tavian. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin pudas­jär­ve­läi­nen Kai­sa Niva­la ja toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vaa­la­lai­nen Rei­jo Virkkunen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.
Yrit­tä­jä Olga Mart­ti­la on vii­mein haaveammatissaan

Yli­kii­min­gis­sä Kyn­si- ja rip­sis­tu­dio Mii­an uusis­ta tilois­ta saa pian myös kam­paa­mo­pal­ve­lu­ja uuden yrit­tä­jän myö­tä. Kam­paa­mo­y­rit­tä­jä Olga Mart­ti­la ker­too, että kam­paa­mo­pal­ve­lut alka­vat, kun­han tilo­jen pin­ta­re­mont­ti saa­daan valmiiksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­kou­lun pur­ku­lu­vas­ta pää­te­tään tänään

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län enti­sen ala­kou­lun eli Kivi­kou­lun pur­ku­lu­pae­si­tys on tänään kokoon­tu­van raken­nus­lau­ta­kun­nan käsi­tel­tä­vä­nä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut esit­tää tyh­jil­lään ole­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen purkamista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fris­bee­gol­fin lähi­ra­doil­le oli­si tarvetta

Fris­bee­gol­fin suo­sio on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti Oulus­sa ja lähi­kun­nis­sa. Ken­tät ovat ruuh­kai­sia, mikä rajoit­taa lajin har­ras­ta­mis­ta var­sin­kin nuo­rem­pien har­ras­ta­jien keskuudessa. 

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa jätet­tiin maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loi­te sel­vit­tää ripeäs­ti mah­dol­li­suuk­sia lisä­tä lähi­ra­to­ja alu­eel­le eri­tyi­ses­ti kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la kau­pun­gin omis­ta­mil­la mail­la kuten kou­lu­jen ympäristössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus