Tel­tat täh­ti­tai­vaan alla eli 8.-luokkalaisten koke­muk­sia Rokuan retkeltä

Kiiminkipuiston koulun liikunnan ja biologian soveltavan kurssin oppilaat retkeilivät Rokualla syyskuun alussa, (Kuva: Elina Jääskeläinen)Kiiminkipuiston koulun liikunnan ja biologian soveltavan kurssin oppilaat retkeilivät Rokualla syyskuun alussa, (Kuva: Elina Jääskeläinen)

Läh­dim­me lii­kun­nan ja bio­lo­gian sovel­ta­val­la kurs­sil­la Rokual­le Oulun seu­ra­kun­tien yhtei­sen lei­ri­kes­kuk­sen telt­tai­lua­lu­eel­le. Bus­si start­ta­si kah­den aikoi­hin Kii­min­ki­puis­ton kou­lun pihas­ta, ja olim­me täs­tä syys­kuun alun ret­kes­tä innoissamme.

Peril­lä aloim­me pys­tyt­tää telt­to­ja, kun mei­dät yllät­ti har­mil­li­nen kaa­to­sa­de. Saim­me sor­met jääs­sä pys­tyt­tää telt­to­ja, mut­ta lopul­ta hom­ma tuli hoi­det­tua! Tämän jäl­keen läh­dim­me kaik­kien onnek­si pää­ra­ken­nuk­seen syö­mään. Meil­le tar­jot­tiin her­ne­keit­toa, jon­ka kaik­ki söi­vät hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Kisai­lim­me het­ken, ja lau­loim­me ilta­nuo­tiol­la kuu­lui­san hit­ti­bii­sin koko Kii­min­ki­puis­ton koululle!

Ilta­nuo­tion jäl­keen haluk­kaat uivat ja sau­noi­vat ja loput pala­si­vat tel­toil­le viet­tä­mään aikaa. Ylläm­me välk­kyi kau­nis täh­ti­tai­vas, jota oli­si voi­nut kat­sel­la pidem­pään­kin! Läm­mit­te­lim­me ja pela­sim­me kort­tia puo­li­jouk­kue­tel­tas­sa pie­nel­lä poru­kal­la, kun­nes oli aika siir­tyä omiin telttoihin.

Seu­raa­va päi­vä alkoi ravit­se­val­la aamu­pa­lal­la. Jat­koim­me erä­ki­sai­lua, jos­sa saim­me vuol­la kie­hi­siä, kasa­ta risu­keit­ti­men, sitoa pai­ne­si­teen ja teh­dä merimiessolmuja.

Läh­dim­me seit­se­män kilo­met­rin vael­luk­sel­le lam­men ympä­ri, min­kä jäl­keen kävim­me Poo­ki­vaa­ran palo­tor­nil­la. Teim­me tran­gioil­la mak­ka­ra­keit­toa. Suu­rin osa meis­tä uskal­si kii­ve­tä palo­tor­niin vai­vat­ta, ja siel­tä avau­tui­vat hie­not näky­mät. Myö­hem­min aloim­me pur­ka­maan telt­to­ja ja pää­sim­me vie­lä melo­maan­kin. Ruo­an jäl­keen erä­ki­san voit­ta­ja jul­kis­tet­tiin, ja kaik­ki oli­vat val­miit kotiinlähtöön.

Ret­ki Rokual­le oli kaik­kien mie­les­tä muka­va. Se edis­ti pal­jon valin­nais­ryh­mäm­me yhteis­hen­keä ja loi uusia kave­ri­suh­tei­ta. Joku tai­si kom­men­toi­da, että eipä tul­lut istut­tua peli­ko­neel­la vaan teh­tyä jotain mie­leen­pai­nu­vaa. Väli­täm­me kii­tok­set myös Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­le, jon­ka kans­sa teh­ty yhteis­työ mah­dol­lis­ti retkemme.

Vaik­ka ret­ki oli kiva, olim­me kaik­ki onnel­li­sia, kun pää­sim­me omaan sän­kyyn nuk­ku­maan seu­raa­vak­si yöksi!

Ali­na ja Veera

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.