Kal­le Pykyä esi­te­tään Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den puheenjohtajaksi

Rova­nie­men Kes­kus­tao­pis­ke­li­jat esit­tää osas­ton­sa puheen­joh­ta­jaa Kal­le Pykyä Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jak­si. Kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va, hal­lin­to­tie­tei­tä ja joh­ta­mis­ta Lapin yli­opis­tos­sa opis­ke­le­va Pyky on kerän­nyt koke­mus­ta monis­ta poliit­ti­sis­ta luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä. Pyky on täl­lä het­kel­lä vara­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen Oulussa.

– Minul­la on vah­va palo olla ohjaa­mas­sa Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­ta koro­nan jäl­kei­seen aikaan. Emme saa jär­jes­tö­nä ja opis­ke­li­joi­na jumiu­tua etä­ajas­ta aiheu­tu­nee­seen apa­ti­aan, vaan mei­dän on olta­va opis­ke­li­ja­po­li­tii­kan ken­täl­lä se jouk­kue, joka mää­rit­te­lee kou­lu­tus- ja sivis­tys­po­li­tii­kan kent­tää uuden arjen tar­pei­ta vas­taa­vik­si. Moni­paik­kai­suus, etä­työ ja Suo­men luon­non lumo ovat mai­nioi­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, että tämä aika huu­taa kes­kus­taa ja kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­ta. Mei­dän on vas­tat­ta­va tähän kut­suun, Pyky sanoo tiedotteessa.

Kes­kus­tao­pis­ke­li­joi­den uusi puheen­joh­ta­ja vali­taan mar­ras­kuun liittokokouksessa.