Teks­ta­rit

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ja osal­lis­tu­va budjetointi…on oltu juli­ki­suu­ves­sa aihees­ta vuo­si­kausia, vaan eipä oo Hau­ki­put­taal­la kun­toi­lu­puis­toa näkyny.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sel­viy­ty­mis­tä koro­nan jälkeen

Mei­tä ihmi­siä, kuten eläi­miä­kin, ohjaa osin auto­no­mi­nen her­mos­tom­me. Vaa­ra­ti­lan­tees­sa se saa mei­dät pake­ne­maan tai tais­te­le­maan. Lisäk­si her­mos­tom­me voi jäh­met­tää mei­dät, olem­me sil­loin kuin kuol­lei­ta, kuten eläi­met, jot­ka suo­jau­tu­vat tekey­ty­mäl­lä kuolleiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nyrk­kei­lyn alle 20-vuo­tiai­den SM-kisat Kiiminkiin

Suo­men Nyrk­kei­ly­liit­to toi­voi, että Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho jär­jes­täi­si vuo­den 2022 alle 20-vuo­tiai­den SM-kil­pai­lut. Kil­pai­lu­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Timo Ran­nik­ko perus­te­li pyyn­töä sil­lä, että kii­min­ki­läis­seu­ra tun­ne­taan hyvä­nä kisai­sän­tä­nä sekä sil­lä, että seu­ral­la itsel­lään on täl­lä het­kel­lä usei­ta hyviä junio­rei­ta. Nyrk­kei­ly­ker­ho suos­tui lii­ton pyyn­töön, ja näin ensi syk­sy­nä Kii­min­gis­sä näh­dään toi­sen ker­ran seu­ran his­to­rian aika­na vas­taa­vat nyrkkeilyt.
Kolum­ni: Suo­men kie­li Suomessa

Miten suo­men kie­li jak­saa? Tätä voi poh­tia nyt, kun maas­sam­me englan­nin käyt­tö on val­ta­vas­ti lisään­ty­nyt? Sii­tä ja kie­lem­me mur­ros­vai­heis­ta esit­te­len kriit­ti­ses­ti muu­ta­man pääkohdan.


Esko Tavia, Jari-Juk­ka Joke­la ja Soin­tu Vei­vo Oulun­kaa­ren puheenjohtajat

Oulun­kaa­ren tuo­re yhty­mä­val­tuus­to valit­si puheen­joh­ta­jak­seen simo­lai­sen Esko Tavian. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin pudas­jär­ve­läi­nen Kai­sa Niva­la ja toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vaa­la­lai­nen Rei­jo Virkkunen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.