Oulun seu­dun pel­loil­la pui­daan nyt kau­raa – Vil­je­li­jät ker­to­vat jopa 20 pro­sent­tia taval­lis­ta pie­nem­mis­tä satomääristä

Ala­ky­lä­läi­sen Iso­kan­niai­sen tilan vil­ja­pel­lot sijait­se­vat eri puo­lil­la Kii­min­kiä. Tänä vuon­na puin­nit ajoit­tui­vat, kuten taval­lis­ta, elo–syyskuun vaih­tee­seen. Vii­mei­sin pel­to saa­tiin pui­tua vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Tilan ohra- ja kau­ra­sa­to pui­tiin tal­teen noin vii­kos­sa, ja se käy­te­tään koko­nai­suu­des­saan oman kar­jan ruokintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­teen paloa tans­sin ja lau­lun siivin

Pal­jon on ehti­nyt vir­ra­ta vet­tä Kii­min­ki­joes­sa, mut­ta vii­mein­kin! Hau­ki­pu­taan Nurk­ka­näyt­tä­mön musiik­ki­näy­tel­mä Tun­teen Palo, tari­na legen­daa­ri­ses­ta Tau­no Palos­ta ja suo­ma­lai­sen elo­ku­van kul­ta-ajas­ta, saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 11.9. Teat­te­ri­kuo­pal­la. Näy­tel­mä ker­too koko kan­san rakas­ta­mas­ta näyt­te­li­jäs­tä ja lau­la­jas­ta, hänen tai­te­li­jae­lä­mäs­tään ja rak­kauk­sis­taan sekä elo­ku­va­his­to­rian kul­ta-ajas­ta ja aika­kau­den kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jis­ta – kulis­sien takaa ja pin­taa syvemmältä.


Hups, Oulun seu­tu unohtui

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on läh­te­nyt kriit­tis­tä pos­tia lii­­ken­­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riöl­le ja Väy­lä­vi­ras­tol­le. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yhtei­ses­sä lausun­nos­sa ihme­tel­lään, mik­si val­tion väyläverkon…
Vai­kut­ta­vat­ko lii­ken­ne­mää­rät tieremonttiin?

Kuusa­mon­tie-han­ke Oulun ja Kii­min­gin välil­lä on ollut suun­nit­teil­la yli 30 vuot­ta. Lii­ken­ne­mää­rät nouse­vat koko ajan ja ovat noin 11 000–17 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Tien tur­val­li­suus on heik­koa ja lii­ken­ne ruuhkautuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLei­ri­kes­kus Lois­tos­sa avoi­met ovet

Uuden lei­ri­kes­kus Lois­ton tiloi­hin Isol­la­nie­mel­lä voi tutus­tua kes­ki­viik­ko­na 8.9. kel­lo 17–20. Illan aika­na voi tava­ta myös seu­ra­kun­nan työntekijöitä. 

Illan ohjel­mas­sa on myös lät­ty­jen- ja mak­ka­ran­pais­toa, piha­pe­le­jä ja iltahartaus.