Lei­ri­kes­kus Lois­tos­sa avoi­met ovet

Uuden lei­ri­kes­kus Lois­ton tiloi­hin Isol­la­nie­mel­lä voi tutus­tua kes­ki­viik­ko­na 8.9. kel­lo 17–20. Illan aika­na voi tava­ta myös seu­ra­kun­nan työntekijöitä. 

Illan ohjel­mas­sa on myös lät­ty­jen- ja mak­ka­ran­pais­toa, piha­pe­le­jä ja iltahartaus.
Yli­kii­min­gin valo­kui­tu on saa­nut tavoi­tel­lun liittymämäärän

Valo­kui­tua Yli­kii­min­kiin ‑hank­keen tavoit­tee­na oli saa­da kerät­tyä elo­kuun lop­puun men­nes­sä 600 liit­ty­mä­ti­laus­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to ker­too, että uusia tilauk­sia sate­lee muka­vaan tah­tiin, ja nyt tilaus­mää­rän suh­teen näyt­tää hyväl­tä. Alku­pe­räi­nen tavoi­te on jo saavutettu.


Illin­juok­sut 2021: Matias Tii­ro ja Mari Pata­nen alle hölök­kä­ra­jan Illissä

Kesän vii­mei­nen illin­juok­su­kuu alkoi var­sin koleis­sa mer­keis­sä. Yksi jos toi­nen oli lisän­ny tamp­pa­housu­ja ja flee­se­jä ylleen ja sil­ti oli hiu­kan nis­kat kyy­ry­sä. Kir­kon­pen­kin väki oli pukeu­tu­nut koo­din mukaan. Kes­kel­lä istui­vat Matit kuin tatit. Trio sii­nä oli: von Back­man, Tii­ro ja Jär­ven­pää. Vie­res­sä Rekis­te­röi­ty­mä­tön, Kam­su­lan Leke ja Holm­ström hauvatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus