Öiset mopo- ja mön­ki­jä­ral­lit häiritsevät

Yöl­lis­ten mopo- ja mön­ki­jä­aje­lui­den aiheut­ta­ma mete­li häi­rit­see asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä. Yli­kons­taa­pe­li Jani Iso­nie­mi Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kös­tä ker­too, että häi­rit­se­väs­tä mete­lis­tä tulee iltai­sin ja öisin alue­hä­ly­tys­kes­kuk­sen kaut­ta polii­sil­le­kin ilmoituksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kuitenkin…


”Ennen vil­ja­pank­ki, nyt muis­to­jen pankki”

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo sijait­see vuo­del­ta 1858 peräi­sin ole­vas­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­la maal­la. Vil­jaa varas­toi­tiin maka­sii­niin kato­vuo­sien varal­le. Se toi­mi erään laisena.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­vit­sem­me palo­met­sän­hoi­don pakettia

Kulu­neen hel­le­ke­sän myö­tä olem­me varau­tu­neet met­sä­pa­loi­hin. Onnek­si nii­tä ei aina­kaan alku­ke­säs­tä juu­ri levin­nyt. Onnis­tu­mi­sel­la on kyt­ken­tän­sä met­sien hoitoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausReser­vi­läi­set mui­nais­ka­las­tus­lei­riä purkamassa

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen toi­min­toi­hin lukeu­tu­nut mui­nais­ka­las­tus­lei­ri raken­net­tiin Iijoen var­rel­le noin kilo­met­ri itään Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­ta vuo­sien 2003 ja ‑04 aika­na. Lei­rin raken­nut­ti Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­kes­kus, ja se avat­tiin kesä­kuus­sa 2004. Han­ke kuu­lui osa­na Iijoen kehit­tä­mi­seen. Kie­rik­ki­kes­kuk­seen kuu­lu­va­na mui­nais­ka­las­tus­lei­ri myös siir­tyi aika­naan Oulun kau­pun­gin hallintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toteu­tuu­ko Oulun pöl­jyys Haukiputaalla?

Nyt suun­ni­tel­laan Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa uusik­si. Suun­nit­te­lu­ryh­mä kokoon­tui poh­ti­maan asi­aa pie­nel­lä poru­kal­la. Pois oli jätet­ty muun muas­sa kol­man­nen sek­to­rin väki eli Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­set. Taval­li­sel­la kan­sa­lai­sel­la­kin on oikeus olla suun­nit­te­lus­sa mukana.
Murs­ke­ti­lan­ne odo­tet­tua parem­pi Alli­kon sil­lan koskessa

Tois­sa per­jan­tai­na Kii­min­ki­joen alu­een toi­mi­jat ja ELY-kes­kus kävi­vät kar­toit­ta­mas­sa Alli­kon sil­ta­työ­maan alla vir­taa­vaa kos­kia­luet­ta, jon­ne on valu­nut sil­ta­työ­maal­ta soraa ja murs­ket­ta. Kii­min­ki­joen Kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ker­too, että murs­ket­ta löy­tyi Alli­kon sil­lan kos­kia­lu­eel­ta odo­tet­tua vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus