Öiset mopo- ja mön­ki­jä­ral­lit häiritsevät

Yöl­lis­ten mopo- ja mön­ki­jä­aje­lui­den aiheut­ta­ma mete­li häi­rit­see asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä. Yli­kons­taa­pe­li Jani Iso­nie­mi Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kös­tä ker­too, että häi­rit­se­väs­tä mete­lis­tä tulee iltai­sin ja öisin alue­hä­ly­tys­kes­kuk­sen kaut­ta polii­sil­le­kin ilmoituksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kuitenkin…


Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ran syk­sy on täyn­nä toimintaa

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää syk­syl­lä Oulun kau­pun­gin avus­tuk­sel­la las­ten tans­si­ryh­miä, jot­ka ovat ilmai­sia osal­lis­tu­jil­le. Tar­jol­la on ryh­miä 3–13-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, ja ohjaa­ja­na toi­mii lii­kun­ta­neu­vo­ja Taru Lauk­ka. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät seu­ran nettisivuilta. 


Kii­min­ki­ma­ra­ton Jää­lin superlauantaissa

Kii­min­ki­ma­ra­ton juos­taan tänä vuon­na elo­kuun 28. päi­vä­nä Jää­lin nopeal­la ja tasai­sel­la rei­til­lä. Sama­na päi­vä­nä Jää­lis­sä riit­tää säpi­nää yllin kyl­lin, sil­lä sil­loin myös Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys juh­lii Kala­mäes­sä kym­men­vuo­tis­ta työ­tään Jää­lin­jär­ven hyväksi.


Mes­ta­rit koh­ta­si­vat jälleen

Taka­vuo­sien pai­ni­mes­ta­rit kokoon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na saman katon alle ravin­to­la See­la­ris­sa TUL:n Oulun pii­rin kut­su­ma­na. Tapah­tu­maan oli kut­sut­tu kym­me­niä voi­tok­kai­ta mes­ta­rei­ta ja mes­ta­ruuk­sis­ta painineita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


”Ennen vil­ja­pank­ki, nyt muis­to­jen pankki”

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo sijait­see vuo­del­ta 1858 peräi­sin ole­vas­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­la maal­la. Vil­jaa varas­toi­tiin maka­sii­niin kato­vuo­sien varal­le. Se toi­mi erään laisena.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­vit­sem­me palo­met­sän­hoi­don pakettia

Kulu­neen hel­le­ke­sän myö­tä olem­me varau­tu­neet met­sä­pa­loi­hin. Onnek­si nii­tä ei aina­kaan alku­ke­säs­tä juu­ri levin­nyt. Onnis­tu­mi­sel­la on kyt­ken­tän­sä met­sien hoitoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausReser­vi­läi­set mui­nais­ka­las­tus­lei­riä purkamassa

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen toi­min­toi­hin lukeu­tu­nut mui­nais­ka­las­tus­lei­ri raken­net­tiin Iijoen var­rel­le noin kilo­met­ri itään Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­ta vuo­sien 2003 ja ‑04 aika­na. Lei­rin raken­nut­ti Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­kes­kus, ja se avat­tiin kesä­kuus­sa 2004. Han­ke kuu­lui osa­na Iijoen kehit­tä­mi­seen. Kie­rik­ki­kes­kuk­seen kuu­lu­va­na mui­nais­ka­las­tus­lei­ri myös siir­tyi aika­naan Oulun kau­pun­gin hallintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toteu­tuu­ko Oulun pöl­jyys Haukiputaalla?

Nyt suun­ni­tel­laan Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa uusik­si. Suun­nit­te­lu­ryh­mä kokoon­tui poh­ti­maan asi­aa pie­nel­lä poru­kal­la. Pois oli jätet­ty muun muas­sa kol­man­nen sek­to­rin väki eli Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­set. Taval­li­sel­la kan­sa­lai­sel­la­kin on oikeus olla suun­nit­te­lus­sa mukana.