Lähi­viik­koi­na rat­ke­aa Hau­ki­pu­taan kui­tu­hank­keen kohtalo

Hau­ki­pu­taal­la joen poh­jois­puo­li­sil­la alueil­la Täys­kui­dun valo­kui­tu­hank­keen siir­ty­mi­nen raken­nus­vai­hee­seen on myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Klaus Varik­sen mukaan hyvin lähel­lä toteu­tu­mis­taan. Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat hänen mukaan­sa olleet innos­tu­nei­ta toi­mi­van tie­to­lii­ken­neyh­tey­den saa­mi­ses­ta alu­eel­le. Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan sekä Joki­ky­län ja Ase­ma­ky­län alueil­la tilaa­jia on pal­jon ja raken­ta­mis­kyn­nys lähestyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tin­nie­men ja Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta luo­vu­taan lähivuosina

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä tar­kas­tel­laan toi­mi­ti­lo­jen tar­peel­li­suut­ta ja pyri­tään tur­vaa­maan seu­ra­kun­tien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa myös toi­mi­ti­lo­ja ja kiin­teis­tö­jä vähen­tä­mäl­lä. Maa­nan­tai­na kokoon­tu­nut Hau­ki­pu­taan seurakuntaneuvosto.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län kaa­vas­ta teh­tiin valitus

Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va 2040:n hyväk­sy­mi­ses­tä on teh­ty vali­tus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le. Vali­tuk­ses­sa esi­te­tään, että hal­lin­to-oikeus kumo­aa Iin kun­nan­val­tuus­ton 1.2.2021 teke­män pää­tök­sen, jol­la se hyväk­syy osayleiskaavan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Nii­tyn van­ha koivu

Oli kau­nis kesä­päi­vä. Tai­vas oli kau­niin siner­tä­vä ja pil­vet liik­kui­vat tai­vaal­la kesä­tuu­len muka­na. Nii­tyl­lä mehi­läi­set pör­räi­li­vät kukis­sa kerää­mäs­sä sii­te­pö­lyä. Rau­hal­li­nen puron soli­na kruu­na­si kau­niin ympäristön. 


Kala­ta­lous­a­lue huo­lis­saan kalan nousus­ta Kii­min­ki­jo­keen – Vara­sil­lan ete­lä­puo­len pen­ke­re pure­taan alku­ke­sään mennessä

Nelos­tien Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­ta­työ­maan pal­jon mur­het­ta aiheut­ta­nut vara­sil­ta puret­tiin pois pai­koil­taan vii­me vii­kon lopul­la. Samal­la ennal­lis­tet­tiin myös sil­lan poh­jois­puo­len uoma, mut­ta ete­lä­puo­len uoma odot­taa vielä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin val­tuu­te­tut nos­ti­vat syr­jäy­ty­mi­sen ja yksi­näi­syy­den ehkäi­syn kär­keen sote-kyselyssä

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut vas­ta­si­vat kokouk­sen­sa yhtey­des­sä säh­köi­seen kyse­lyyn, jos­sa sel­vi­tet­tiin tule­van Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een sote-pal­ve­lustra­te­gi­aan nos­tet­ta­via kär­ki­ta­voit­tei­ta. Ne val­tuu­te­tut, jot­ka osal­lis­tui­vat kokouk­seen net­tiyh­tey­den väli­tyk­sel­lä sai­vat arvioi­ta­vak­seen kysy­mys­pa­re­ja, jois­ta he valit­si­vat mie­les­tään tärkeämmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­sa­lais­opis­to­jen kevät­kat­sel­muk­set ovat netissä

Koro­na­ra­joi­tus­toi­mien takia kan­sa­lais­opis­to­jen toi­min­ta on ollut taval­li­suu­des­ta poik­kea­vaa. Poik­kea­vuu­det jat­ku­vat kevät­kau­den lop­puun sak­kaa, sil­lä perin­tei­siä kevät­näy­tök­siä ja näyt­te­lyi­tä ei juu­ri­kaan voi­da järjestää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus