Aktii­vi­nen per­he siir­tyi etäe­lä­mään

Kii­min­ki­läi­nen Saa­pun­gin per­he on nor­maa­lio­lois­sa hyvin aktii­vi­nen koi­ra­val­jak­kour­hei­lua har­ras­ta­va per­he, johon kuu­lu­vat van­hem­mat Rei­ma ja Kat­ja sekä tämän kevään abi­tu­rient­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja toteu­tet­tiin etäyh­tey­del­lä

Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa pidet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu Tule­vai­suu­den ympä­ris­tö – Kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­pa­ja siir­tyi koro­na­ti­lan­teen takia jär­jes­tet­tä­väk­si koko­naan etäyh­tey­del­lä. Työ­pa­jan jär­jes­tä­mi­nen onnis­tui­kin muu­ta­mis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Nui­ja­mie­het kar­toit­ti­vat yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta seu­raa koh­taan

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het teki alu­eel­laan kyse­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin muun muas­sa sitä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ran halu­taan jär­jes­tä­vän ja löy­tyi­si­kö Yli­kii­min­gis­tä haluk­kai­ta ohjaa­jik­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus