Haju­ra­ko-bii­si vas­tais­ku koro­na-ankeu­teen

Jukka Takalo laulaa koronasta Perämeren jäällä Martinniemen edustalla. Kuvat: Antti Pylväs.

Kun koro­na pus­kee pääl­le, tun­nel­mat ovat ankeat. Hau­ki­pu­taa­lai­nen lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Taka­lo miet­ti, mitä Rau­ta­vaa­ra, Helis­maa ja Kär­ki oli­si­vat teh­neet täs­sä tilan­tees­sa. Kepeän ral­lin, tilan­teen vaka­vuu­des­ta huo­li­mat­ta.

– Aamu­kah­via juo­des­sa­ni kuu­lin kuin­ka Trump­pi oli juu­ri kiel­tä­nyt len­not Ame­rik­kaan. Samaan aikaan alet­tiin puhua käsien­pe­sus­ta ja tar­peel­li­ses­ta väli­mat­kas­ta ihmis­ten välil­lä, eli haju­raos­ta. Tein lau­lun rii­mit var­tis­sa ja sävel­sin ral­lin. Kuvit­te­lin teke­vä­ni tämän het­ken ark­ki­vei­sun, kuva­sin bii­sin puhe­li­mel­la ja lai­toin Face­boo­kiin. Ajat­te­lin, ettei tätä bii­siä kukaan halua kuul­la vuo­den pääs­tä.

Kipa­le alkoi levi­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa viruk­sen lail­la. Samaan aikaan kevään kei­kat peruun­tui­vat ja muu­ten­kin tun­nel­ma tihe­ni.

– Sit­ten äiti ja anop­pi sanoi­vat, että tuo lau­lu pitää levyt­tää, joten pak­ko­han se oli. Vie­lä kun Perä­me­ren jääl­lä hiih­to­ret­kel­lä moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pysäyt­ti ja käs­ki levyt­tää bii­sin, pää­tin kokeil­la, jos­ko pikai­sel­la aika­tau­lul­la saa­tai­siin kuplet­ti purk­kiin.

– Aina­kin itsel­lä­ni on sel­lai­nen tun­nel­ma, ettei yhtään huvi­ta kuun­nel­la synk­kää musaa. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa tai­teel­li­sel­la toi­min­nal­la voi luo­da iloa ihmi­sil­le ja toi­saal­ta sanoit­taa ajan vai­kei­ta asioi­ta. Joten­kin tun­tuu, että ihmi­set kui­ten­kin pys­ty­vät kai­ken tämän kes­kel­lä toi­mi­maan yhtei­sen edun puo­les­ta, poh­tii Taka­lo.

Taka­lo muis­ti ystä­vän­sä, Stock­holm Expres­sis­tä ja Tura­kai­sen Orkes­te­ris­ta tutun kita­ris­tin Pert­ti Utriai­sen, joka on vii­me aikoi­na soit­ta­nut myös kuplet­ti­jazzia. Niin­pä bii­si sovi­tet­tiin Suo­mi-iskel­män jazzah­ta­vam­paan lai­taan.

Vii­me vii­kon tiis­tai­na bii­si ääni­tet­tiin Olli­lan­pe­räl­lä Mar­tin­nie­mes­sä, video kuvat­tiin Perä­me­ren jääl­lä Mar­tin­nie­men edus­tal­la lau­an­tai­na ja lei­kat­tiin sun­nun­tai­na, jol­loin se oli myös jo Spo­ti­fys­sa.

– Haju­ra­ko-bii­si on hyvä osoi­tus sii­tä, kuin­ka nyky­ai­ka­na vas­ta­syn­ty­neen lau­lun saa­mi­nen ihmis­ten kuul­ta­vak­si käy het­kes­sä.

Nyt kun kaik­ki kult­tuu­ria­lan ihmi­set ovat työt­tö­mi­nä, ihmi­siä löy­tyi mukaan nopeas­ti ja he innos­tui­vat aihees­ta heti. Kuvauk­sis­sa väl­tet­tiin lähei­siä ihmis­kon­tak­te­ja ihan tar­koi­tuk­sel­la, huo­maut­taa Taka­lo.

Musiik­ki­vi­deol­la Juk­ka Taka­lo lau­laa ja hiih­te­lee upeis­sa keväi­sis­sä mai­se­mis­sa. Kita­raa soit­ta­va­na pilk­ki­mie­he­nä jääl­lä on Pert­ti Utriai­nen ja ryh­mä katu­tans­si­joi­ta tans­sii aurin­koi­sel­la jää­kan­nel­la. Muka­na ovat tanssija/tanssinopettaja Tee­mu Tuo­hi­maa ja Maria, Hel­vi, Lee­vi, Taa­vi ja Soh­vi Tuo­hi­maa sekä Vee­ra ja Taru Pyyk­kö. Videon on kuvan­nut video­tuo­tan­to­ja teke­vä ja dro­ne­ku­vauk­seen eri­kois­tu­nut Ant­ti Pyl­väs Hau­ki­Me­dias­ta. Kul­je­tuk­sis­ta vas­ta­si Mik­ko Arvo­la.

Kuple­tin juo­ne­na on: “Haju­raon pitä­mi­nen kuu­luu nyt sul­le, mul­le ja meil­le kai­kil­le. Kii­tos ei kai­kil­le tans­siin­ha­ki­joil­le ja tyr­kyil­le. Emme kai­va nenää, muu­ten mei­tä ei oo enää. Onnek­si Trump­pi kiel­si, enkä Ame­rik­kaan len­nä. Tin­de­rit pääl­le, tref­fail­laan nyt etä, vir­tu­aa­li­tou­huis­sa voi tava­ta vaik­ka ketä. Haju­ra­ko ras­kas­ta voi olla, mut­ta mei­kä vas­taan virus on sata-nol­la!”

Ja kaik­ki tämä tapah­tuu tie­ten­kin käsi­de­si­ve­si­pe­sun hen­ges­sä.

Juk­ka Taka­lo sanoo, ettei osaa pelä­tä koro­naa omal­la koh­dal­la, mut­ta ei tie­ten­kään halua tar­tut­taa mui­ta. Lähi­luon­non mer­ki­tys on nyt entis­tä tär­keäm­pää, kun mök­ki­hö­pe­ryys mei­naa iskeä ja kau­em­mas ei pää­se.

– Kyl­lä­hän täs­tä sel­vi­tään, mut­ta maa­il­ma var­mas­ti muut­tuu. Toi­vot­ta­vas­ti hyviä­kin asioi­ta jää kyy­tiin. Sitä toi­von, että tämä kaik­ki aut­taa ihmi­siä ymmär­tä­mään mikä on heil­le oikeas­ti tär­ke­ää ja täl­löin jou­ta­va jati­na jää vähem­mäl­le.

Musiik­ki­vi­deo Haju­ra­ko löy­tyy Face­boo­kis­ta (Juk­ka Taka­lo), Spotify:stä ja You­Tu­bes­ta.

Katu­tans­si­joi­ta jääl­lä, mis­sä pidet­tiin myšös sopi­va haju­ra­ko.