Kutuso­rak­ko­ja Kui­va­joen lohil­le

Ohut hiek­ka­pö­ly levi­ää Kui­va­joen Pirt­ti­kos­ken ilmaan, kun Mau­no Päk­ki­lä vetäi­see kai­vin­ko­neen kau­hal­la sora­kuor­maa met­sä­ko­neen kyy­dis­tä veteen.– On niin kui­vaa, tuu­maa työn­joh­ta­ja Eero Hil­tu­nen pöly­pil­ven tun­tu­mas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 13.8.2019

Kysymykset1. Pala­vaa vet­tä -nimi­nen bii­si oli 14 viik­koa radioi­den soit­to­lis­to­jen ykkö­se­nä. Kuka sen laulaa?2. Min­kä elo­ku­va­sar­jan nimik­ko­roo­lis­ta Joel Rin­ne muis­te­taan erityisesti?3. Mikä on toi­sek­si nopein kil­pauin­ti­tyy­li vapaa­uin­nin jälkeen?4. Mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii Suo­men Sie­men­pe­ru­na oy -nimi­nen yritys?5. Mikä on tam­bu­ra? a) asus­te, b) etei­nen, c) astia, d) soitin6. Maa­il­man laa­jin sisä­maa­val­tio vaih­toi hil­jak­koin pää­kau­pun­kin­sa nimen Nur Sul­ta­nik­si. Mikä val­tio ja mikä oli enti­nen pääkaupunki?7. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti viikoittain?8. Min­kä Poh­jois­maan nuo­ret juo­vat alko­ho­lia a) eni­ten? b) vähiten?9. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc?10. Mikä oli ylei­sin teloi­tus­vä­li­ne Suo­mes­sa 1600–1700-luvuilla? a) kir­ves, b) miek­ka, c) tei­li­pyö­rä, d) hirt­to­köy­si


Kuto­ma­ko­neen ääres­sä vie­räh­tää pit­käl­le yöhön – Jää­li­läi­nen Sir­pa Lut­ti­nen halu­aa herä­tel­lä katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä

Kun Sir­pa Lut­ti­nen oli 4-vuo­tias, hän pyy­si mum­mo­aan opet­ta­maan hänel­le pui­koil­la kuto­mi­sen. Ja mum­mo­han opet­ti kädes­tä pitäen. Pik­ku-Sir­pan käsis­sä syn­tyi heti molem­mil­le papoil­le rie­mun­kir­ja­vat kau­la­hui­vit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähi­hoi­ta­jan työ vaih­tui her­mo­ra­ta­hie­ron­taan

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Kat­ja Nurk­ka­la on sil­min­näh­den innos­tu­nut nykyi­ses­tä työs­tään. Kun hän pari vuot­ta sit­ten lähi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­les­sään ajat­te­li laa­jen­taa osaa­mis­taan her­mo­ra­ta­hie­ron­taan, se vei­kin muka­naan niin, että vii­me kevää­nä nai­nen pis­ti oman hie­ron­tay­ri­tyk­sen pys­tyyn. Her­mo­ra­ta­hie­ro­jak­si opis­kel­les­saan hän oli saa­nut myös itse apua aural­li­seen migree­niin ja ryt­mi­häi­riöi­hin, mikä vah­vis­ti sitä, että tätä hän halu­aa teh­dä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­ra­ti­lan­tei­ta tie­työ­maal­la

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­lä maan­tiel­lä 849 on menos­sa mit­ta­vat tie­työt, jot­ka hait­taa­vat ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä. Käy­tös­sä on lii­ken­ne­va­lo­ja, sil­la pai­koin ajet­ta­va­na on vain yksi kais­ta. Alu­eel­la on myös lii­ken­tee­noh­jaus­ta, jot­ta lii­ken­ne sujui­si tur­val­li­ses­ti.Kou­lu­mat­kaa tur­vaa­mas­sa

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tors­tai­na. Pien­ten kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­kaa oli monel­la kou­lul­la tur­vaa­mas­sa vapaa­eh­toi­sa aikui­sia. Myös polii­si val­voo tehos­te­tus­ti kou­lun alun lii­ken­net­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


642 läh­töä, 701 tun­tia, 10 004 kilo­met­riä –70-vuo­tis­lah­ja hurah­dut­ti maas­to­pyö­räi­lyyn

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Eli­na Paa­son lap­set miet­ti­vät kol­me vuot­ta sit­ten, mitä ostaa äidil­le 70-vuo­tis­lah­jak­si.– Aluk­si mie­tim­me äidil­le näi­tä perin­tei­siä kul­ta­ran­nek­kei­ta ja kiik­ku­tuo­le­ja. Sit­ten muis­tim­me hänen puhu­neen läs­ki­pyö­räs­tä. Sii­nä oli­kin sit­ten lah­ja, joka kop­sah­ti ja syväl­le, ker­too Ant­ti Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa pal­jon van­haa, sopi­vas­ti uut­ta – Tavoit­tee­na tar­jo­ta kai­kil­le jotain

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun luku­vuo­si 2019–20 pitää sisäl­lään pal­jon van­haa hyväk­si havait­tua ope­tus­ta ja sopi­vas­ti uut­ta.– Ei ole mitään syy­tä muut­taa van­haa hyväk­si havait­tua toi­min­taa, jota ihmi­set odot­ta­vat. Nii­den lisäk­si koi­te­taan kui­ten­kin hakea uusia jut­tu­ja, ker­too Iin kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri Jan­ne Puo­li­tai­val.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus