Vaa­ra­ti­lan­tei­ta tie­työ­maal­la

Tietyš

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­lä maan­tiel­lä 849 on menos­sa mit­ta­vat tie­työt, jot­ka hait­taa­vat ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä. Käy­tös­sä on lii­ken­ne­va­lo­ja, sil­la pai­koin ajet­ta­va­na on vain yksi kais­ta. Alu­eel­la on myös lii­ken­tee­noh­jaus­ta, jot­ta lii­ken­ne sujui­si tur­val­li­ses­ti.

- Pal­jon vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja lähe­tä piti –tilan­tei­ta sat­tuu päi­vit­täin, ker­too lii­ken­neoh­jaa­ja­na toi­mi­va Tai­na Män­ty­kent­tä.

– Syy­nä on, että tiel­lä aje­taan lii­an lujaa ja lii­ken­ne­va­lo­ja ei huo­ma­ta ja aje­taan jopa päin punais­ta, jol­loin syn­tyy vaka­via vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Yli-Iin ja Kii­min­gin väli­sel­lä tiel­lä myös lii­ken­ne on lisään­ty­nyt kou­lu­jen alet­tua. Tiel­lä liik­kuu myös run­saas­ti työ­ko­nei­ta ja ras­kas­ta lii­ken­net­tä.

Tai­na Män­ty­ken­tän mukaan ammat­ti­au­toi­li­jat kuten tak­sien, kuor­ma-auto­jen ja rek­ko­jen kul­jet­ta­jat nou­dat­ta­vat hyvin lii­ken­ne­sään­tö­jä ja nopeus­ra­joi­tuk­sia, mut­ta muut kul­ki­jat ovat se ryh­mä, joi­den pitäi­si huo­mioi­da poik­keuk­sel­li­set olo­suh­teet parem­min.

Mat­kaan pitäi­si vara­ta enem­män aikaa, sil­lä pysäh­dyk­siä tulee. Lii­an nopea vauh­ti voi aiheut­taa myös ren­gas­rik­ko­ja, sil­lä pai­koin tie on murs­keel­la.

- Kul­jet­ta­jan huo­mio on usein myös kän­ny­käs­sä, jol­loin lii­ken­ne­va­lois­ta ilmoit­ta­vat kyl­tit tai lii­ken­ne­va­lot jää­vät jopa koko­naan huo­maa­mat­ta,  har­mit­te­lee Män­ty­kent­tä.

Monet nor­maa­lis­ti Kii­min­ki-Yli-Ii -tie­tä käyt­tä­vät ovat ker­to­neet ryh­ty­neen­sä aja­maan Yli-Iis­tä Kii­min­kiin tai Ouluun Iin kaut­ta mat­kan­teon hel­pot­ta­mi­sek­si ja tur­val­li­suus­syis­tä.

Tai­na Män­ty­kent­tä toi­voo, että lii­ken­ne sujui­si tie­työ­maal­la tur­val­li­ses­ti ja kul­jet­ta­jat huo­mioi­si­vat epä­ta­val­li­set ja muut­tu­vat olo­suh­teet. Täl­lä het­kel­lä tie­työt ovat pai­not­tu­neet Yli-Iin pää­hän.

Maan­tie­tä 849 paran­ne­taan välil­lä Kii­min­ki — Yli-Ii noin 26 km:n mat­kal­la. Tie­tä leven­ne­tään 1 — 2 met­riä ja tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja pie­nen­ne­tään.  Suu­rin osa yksi­tyis­tie­liit­ty­mis­tä ja maa­ta­lous­liit­ty­mis­tä kor­ja­taan nykyi­sil­le pai­koil­leen. Alu­eel­la on kuusi vesis­tö­sil­taa, jois­ta yhtä leven­ne­tään, kak­si uusi­taan ja kak­si muu­te­taan put­ki­sil­loik­si.

Tien­pa­ran­nus­työt käyn­nis­tyi­vät vii­me vuo­den kesä­kuus­sa. Töi­den on mää­rä val­mis­tua tänä syk­sy­nä.