Nuo­rit­ta­joes­ta löy­tyi myr­kyl­lis­tä sini­le­vää

Nuo­rit­ta­joen tila heik­ke­ni Yli­kii­min­gis­sä yllät­täen vii­me vii­kon alus­sa. Joes­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä havait­tiin myr­kyl­lis­tä sini­le­vää sekä rak­ko- ja viher­le­vää.

– Veden laa­dun nopea heik­ke­ne­mi­nen yllät­ti ran­ta-asuk­kaat, sil­lä joes­sa ei ole mil­loin­kaan aiem­min ollut täl­lai­sia levä­on­gel­mia, ker­too Kii­min­ki­jo­ki ry:n Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio.

Ote­tuis­sa näyt­teis­sä levä­ha­vain­to­ja oli Pik­ku-Kal­lion tun­tu­mas­ta Nuo­rit­tan kylän ylä­puo­lel­ta aina kyläl­le asti. Kii­min­ki­jo­ki ry varoit­taa, että joes­sa ei nyt kan­na­ta uida eikä sen vet­tä käyt­tää pesu- tai löy­ly­ve­te­nä eikä syö­tä­vien kas­vien kas­te­luun.

Se, miten levä­on­gel­ma on jokeen tul­lut, on Mart­ti­la-Tor­nion mukaan mys­tee­ri.

– Epäi­lyk­siä on sii­tä, että kun Nuo­rit­ta on ollut aiem­min voi­mak­kaas­ti maa­ta­lous­val­tai­nen kylä, niin ravin­teet ovat aika­naan sedi­men­toi­tu­neet joen poh­jaan ja nyt kun vesi on poik­keuk­sel­li­sen alhaal­la, poh­jas­ta on läh­te­nyt tava­raa liik­keel­le.

Nyt Nuo­rit­tal­la odo­tel­laan kun­non satei­ta, jot­ta joen vir­taa­ma lisään­tyi­si ja tilan­ne hel­pot­tui­si.

Peik­ko­na kylä­läis­ten mie­les­sä kum­mit­te­lee Oulun kau­pun­gin Vii­ni­vaa­ran vara­ve­si­suun­ni­tel­mat, sil­lä ne vähen­täi­si­vät Nuo­rit­ta­joen vir­taa­maa, jol­loin nyt esiin nous­sut levä­on­gel­ma voi­si olla arki­päi­vää.