Kutuso­rak­ko­ja Kui­va­joen lohil­le

Eero Hiltunen on tyytyväinen tuloksiin. Kuivajoen alajuoksun kosket on entistetty. Ensi vuonna urakkaa jatketaan yläjuoksun koskilla.

Ohut hiek­ka­pö­ly levi­ää Kui­va­joen Pirt­ti­kos­ken ilmaan, kun Mau­no Päk­ki­lä vetäi­see kai­vin­ko­neen kau­hal­la sora­kuor­maa met­sä­ko­neen kyy­dis­tä veteen.– On niin kui­vaa, tuu­maa työn­joh­ta­ja Eero Hil­tu­nen pöly­pil­ven tun­tu­mas­ta.

Meneil­lään on tänä vuon­na aloi­tet­tu Kui­va­joen kos­kien­kun­nos­tusu­rak­ka, jol­la entis­te­tään jokea uiton jäl­jil­tä vael­lus­ka­lo­jen tar­pei­ta pal­ve­le­vaan kun­toon.

Osuus­kun­ta Vir­ta­tii­min työn­joh­ta­ja Eero Hil­tu­nen selit­tää, että ilmat ovat olleet sinän­sä hyviä, mut­ta pit­kään jat­ku­nut kui­vuus tuot­taa ongel­mia. Joes­sa on vain vähän vet­tä, mut­ta nor­maa­li veden kor­keu­den taso täy­tyy huo­mioi­da rat­kai­suis­sa. Eikä kui­va ura piki­tiel­tä joki­ran­taan oli­si kes­tä­nyt soraa aja­van rekan alla. Sen vuok­si kone­mää­rää on jou­dut­tu lisää­mään yhdel­lä.

– Nyt Aaro Miet­tu­nen tuo soran trak­to­ril­la läji­ty­sa­lu­eel­le ja Kim­mo Visu­ri ajaa sen met­sä­ko­neel­la ran­taan ja joel­le, mis­sä Mau­no Päk­ki­lä raken­taa sii­tä kutuso­rak­ko­ja aikui­sil­le lohil­le ja mata­lik­ko­ja poi­ka­sil­le.

Väliin Hil­tu­nen huik­kaa kai­vin­ko­neen suun­taan lyhyen ohjeen, että pie­noi­sel­la käsit­te­lyl­lä muo­tou­tu­mas­sa on ruot­sa­lai­sen tut­ki­mus­ten mukaan ihan­teel­li­sin kutu­ko­lo. Lohi kutee kos­kis­sa ja se pitää sii­tä, että kutu­kuo­pas­sa on suo­ja­ki­viä niin ala- kuin ylä­vir­ran puo­lel­la.

Eero Hil­tu­nen on tyy­ty­väi­nen työ­ka­ve­rei­hin­sa ja kai­vin­ko­neu­ra­koit­si­ja Päk­ki­lään eri­tyi­ses­ti.

– Päk­ki­län Mau­no on ollut niin pit­kään näis­sä hom­mis­sa, että ei tääl­lä juu­ri­kaan joh­taa tar­vi. Aika­tau­lus­ta­kaan ei olla jäl­jes­sä yhtään.

Kui­va­joen mah­dol­li­suuk­sia lohi­jo­ke­na Hil­tu­nen pitää hyvä­nä. Toki luon­no­no­lo­suh­tei­den kor­jaa­mi­sen lisäk­si pitää huo­leh­tia veden­laa­dus­ta vesien­suo­je­lul­li­sil­la rat­kai­suil­la.

– Nyt veden­laa­tu näyt­tää hyväl­tä. Mut­ta Kui­van­joen vesi on eten­kin kevät­tul­vien aika­na rau­ta­pi­tois­ta joka voi olla alhai­sen pH:n kans­sa vahin­gol­lis­ta kaloil­le. Pitoi­suuk­sia ääre­vöit­tä­vät oji­tuk­set. Lisäk­si pitää huo­leh­tia, että vesis­tön kuor­mi­tus­ta ei kas­va­te­ta. Lisäk­si kala­kan­taa voi­daan elvyt­tää istuk­kail­la.

Suu­ri urak­ka maan mitas­sa­kin

Sora­mää­ril­lä mitat­tu­na Kui­va­joel­la on meneil­lään Suo­men toi­sek­si suu­rin joen sorais­tusu­rak­ka, Eero Hil­tu­nen ker­too ja las­kee, että tänä vuon­na han­ke on käyt­tä­nyt kutua­luei­den kun­nos­ta­mi­seen liki 600 ton­nia soraa. Osin tar­vet­ta kas­vat­taa se, että joes­sa ei ole riit­tä­väs­ti sopi­vaa soraa.

– Pai­kal­li­sen osa­kas­kun­nan aktii­vi­suus on var­muu­del­la vai­kut­ta­nut asi­aan. Se on nopeut­ta­nut hank­keen eteen­päin­me­noa ja rahoi­tus­pää­tök­sen saa­mis­ta.

Yhteis­työn voi­mal­la

Kui­va­joen kos­kien­kun­nos­ta­mi­nen vael­lus­ka­la- ja nah­kiais­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­sek­si alkoi 2017–2019 teh­dyil­lä sel­vi­tyk­sil­lä. Nii­tä teet­ti­vät yhteis­työs­sä Pohjois_Pohjanmaan ELY-kes­kus, Iin kun­ta, Kui­va­jo­ki ry ja Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­ta.

Yhteis­työs­sä joel­le on laa­dit­tu vesien­suo­je­lusuun­ni­tel­ma ja kos­kien­kun­nos­tus­oh­jel­ma. Kesäl­le 2019 han­ke sai 40 000 euroa Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta. Kun­nos­tet­ta­va­na on ollut Suu­kos­ki, Kehuk­sen­kos­ki, Keri­mön­kos­ki, Ailion­kos­ki, Saa­ru­kai­nen — Län­kin kos­ki ja Pirt­ti­kos­ki. Loput Kui­va­joen kos­kis­ta Oijär­vel­le asti on tar­koi­tus kun­nos­taa vuo­si­na 2020 ja 2021.

Kun­nos­tus­oh­jeet on laa­dit­tu lähin­nä lohen, mut­ta myös meri­tai­me­nen sekä har­juk­sen eli­nym­pä­ris­tö­vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Kun­nos­tuk­ses­ta hyö­tyy myös nah­kiai­nen.

Kos­kien kun­nos­tuk­ses­ta vas­taa­vaan ryh­mään kuu­lu­vat Jer­mi Tert­su­nen ELY:stä, Hil­la Karp­pi­nen Iin kun­nas­ta, Eero Hil­tu­nen Osuus­kun­ta Vir­ta­tii­mis­tä, Mau­ri Huh­ta­la Kui­va­jo­ki ry:stä sekä Sep­po Miet­tu­nen ja Olli Dahl Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nas­ta.