Haukipudas/Kello

Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue asu­kas­tu­vil­la

Hyvin­voin­ti­tu­pa-kier­tue pysäh­tyy kevään aika­na Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­vil­la. Tupa­päi­vät innos­ta­vat liik­ku­maan ja pitä­mään huol­ta omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kier­tu­ee­seen sisäl­tyy myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, jump­pa­tuo­kioi­ta, sau­va­kä­ve­lyä, kehon­huol­toa sekä ter­vey­sin­foa.

Lue lisää

“Putaan fei­meim­mät potut” esit­täy­ty­vät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.

Lue lisää

Jou­lui­loa yksi­näi­sil­le ja vähä­va­rai­sil­le kerä­tään jäl­leen

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­set yksi­näis­ten ja vähä­va­rais­ten hyväk­si on käyn­nis­ty­nyt Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa. Lah­joi­tuk­sia voi tuo­da 25.11. men­nes­sä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen dia­ko­nia­toi­mis­ton odo­tus­ti­laan. Vapaa­eh­toi­set teke­vät lah­joi­tuk­sis­ta jou­lu­pa­ket­te­ja, jot­ka jae­taan dia­ko­nia­työn kaut­ta jou­lun alla.

Lue lisää

Kehyk­set oman tyy­lin mukaan

Optik­ko Duos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la tyy­li­päi­vää. Pai­kal­la oli muo­ti­asian­tun­ti­ja ja -suun­nit­te­li­ja Jaak­ko Selin, joka on tul­lut tutuk­si myös juon­ta­ja­na ja toi­mit­ta­ja­na. Monet muis­ta­vat hänet myös Jaak­ko ja maa­il­man­val­loit­ta­jat tv-ohjel­mas­ta ja muis­ta mat­kaoh­jel­mis­ta.


Sääs­tö­jä on vai­ke­aa enää löy­tää reu­na-alueil­ta

Miten löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta, kun enti­siä­kin pal­ve­lui­ta on supis­tet­tu, poh­dit­tiin Oulun poh­joi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa  Rita­har­jun moni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na. Alue­foo­ru­mit jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa yhtä aikaa nel­jäl­lä alu­eel­la. Rita­har­juun oli kut­sut­tu poh­joi­sen väkeä miet­ti­mään miten Oulun kau­pun­gis­sa voi­tai­siin vähen­tää meno­ja ja saa­da lisää tulo­ja tai miten inves­toin­te­ja pitäi­si  arvot­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Yli­no­peut­ta ja rat­ti­juo­pu­mus

Polii­si­par­tio mit­ta­si hen­ki­lö­au­tol­le kovan yli­no­peu­den Kuusa­mon­tiel­lä tiis­tai­na aamul­la kel­lo 07.40. Mit­taus osoit­ti Oulus­sa asu­van 35-vuo­ti­aan mie­hen aja­neen 171 km/h nopeu­del­la pai­kas­sa, jos­sa on 80 km/h rajoi­tus.


Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuu­ri­pe­liä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit -kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta kou­ke­roi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus