Jou­lui­loa yksi­näi­sil­le ja vähä­va­rai­sil­le kerä­tään jäl­leen

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­set yksi­näis­ten ja vähä­va­rais­ten hyväk­si on käyn­nis­ty­nyt Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa. Lah­joi­tuk­sia voi tuo­da 25.11. men­nes­sä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen dia­ko­nia­toi­mis­ton odo­tus­ti­laan. Vapaa­eh­toi­set teke­vät lah­joi­tuk­sis­ta jou­lu­pa­ket­te­ja, jot­ka jae­taan dia­ko­nia­työn kaut­ta jou­lun alla.

Lah­joi­tuk­set voi­vat olla vil­la­suk­kia (koot 36–42 ja eri­tyi­ses­ti iso­ja mies­ten vil­la­suk­kia kai­va­taan, suklaa­ta, makei­sia, kah­via, kah­vi­mu­ke­ja, pyyh­kei­tä tai pie­niä lah­ja­kort­te­ja. Lah­joi­tuk­set eivät saa olla käy­tet­ty­jä tai rik­ki­näi­siä. Tar­vit­taes­sa lisä­tie­to­ja voi kysyä dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Kari­ta Iso­lal­ta.

Jou­lu­puu-keräys käyn­nis­tyy myös Kel­lon asu­kas­tu­val­la (Kel­lon­tie 272) 18.11. — 13.12. Asu­kas­tu­val­ta voi hakea lah­ja­toi­veen ja toi­mit­taa pake­tin samaan paik­kaan. Lah­jat toi­mit­taa per­hei­siin kau­pun­gin per­he­pal­ve­lut ja seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ.

Kotimaanapu.fi -net­ti­ke­räys “Jou­lu­ruo­kaan lap­si­per­heil­le”

Keräyk­sen tuot­to jae­taan 100€ ruo­ka­lah­ja­kort­tei­na talou­del­lis­ta tukea tar­vit­se­viin per­hei­siin. Avun toi­mit­taa peril­le Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jät.

Lah­joi­tuk­sen voi teh­dä myös ver­kos­sa Kotimaanapu.fi -net­ti­ke­räyk­ses­sä “Jou­lu­ruo­kaan lap­si­per­heil­le”. Keräyk­sen tuot­to jae­taan 100 euron ruo­ka­lah­ja­kort­tei­na talou­del­lis­ta tukea tar­vit­se­viin per­hei­siin. Avun toi­mit­ta­vat peril­le Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn­te­ki­jät.

Kan­san käsi on ollut vii­me vuo­si­na kart­tui­sa ja keräyk­siin on saa­tu run­saas­ti lah­joi­tuk­sia.