Kui­va­nie­men Yrit­tä­jil­le kunniamaininta

Muhoksen Yrittäjät palkittiin Vuoden paikallisyhdistyksenä. Kuivaniemen Yrittäjille myönnettiin kunniamaininta. Kuvassa molempien yhdistysten puheenjohtajat, Kuivaniemen Yrittäjien Ari Kaakkuriniemi (vas.) ja Muhoksen Yrittäjien Mika Mattila. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät pal­kit­si Kui­va­nie­men Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kun­nia­mai­nin­nal­la pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tasai­sen tulok­sek­kaas­ta pai­kal­li­syh­dis­tys­työs­tä. Kun­nia­mai­nin­ta jaet­tiin tors­tai­na jär­jes­te­tys­sä Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Start­ti­se­mi­naa­ris­sa, joka käyn­nis­tää jär­jes­tön toimintavuoden.

Kun­nia­mai­nin­nan Kui­va­nie­men Yrit­tä­jil­le toi yhdis­tyk­sen sit­keä ja tasai­nen toi­min­ta, jol­la pide­tään hyvää huol­ta jäse­nis­tös­tä. Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät toi­mii samal­la alu­eel­la Iin yrit­tä­jien kans­sa, ja kun­ta­vai­kut­ta­mis­ta teh­dään yhdis­tys­ten kes­ken yhteis­työs­sä ja hyväs­sä yhteis­hen­ges­sä. Puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi joh­taa pai­kal­lis­ta toi­min­taa posi­tii­vi­sel­la ja kan­nus­ta­val­la asenteella.

Kun­nia­mai­nin­taan joh­ti myös yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen vah­va yhteis­hen­ki. Pie­nes­tä koos­ta huo­li­mat­ta yhdis­tys toteut­taa joka vuo­si oman leh­den Kui­va­nie­men mark­ki­noi­den aikaan. Usei­ta vuo­sia yhdis­tys myös vas­ta­si mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä. Kui­va­nie­mel­lä jäse­net ovat myös vah­vas­ti sitou­tu­nei­ta jäsenyyteen.

Samas­sa Start­ti­se­mi­naa­ris­sa jaet­tiin myös Vuo­den pai­kal­li­syh­dis­tys ‑tun­nus­tus. Tänä vuon­na pal­kin­non vei Muhok­sen yrit­tä­jät, joi­den toi­min­ta on men­nyt eteen­päin mää­rä­tie­toi­ses­ti ja aktii­vi­ses­ti. Yhdis­tyk­sel­le pal­kin­non taka­si­vat muun muas­sa yhteis­työ kun­nan kans­sa, pai­kal­lis­vai­kut­ta­mi­nen, aktii­vi­nen tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen sekä vah­va uusjäsenhankinta.

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät valit­see jokai­sen toi­min­ta­vuo­den päät­teek­si alu­een 27:stä pai­kal­li­syh­dis­tyk­ses­tä par­haan toi­mi­jan. Pis­tey­tyk­sen mit­ta­rei­na ovat muun muas­sa aktii­vi­nen pai­kal­li­syh­teis­työ oman kun­nan kans­sa, vies­tin­tä jäse­ny­rit­tä­jil­le ja pai­kal­li­sen yhdis­tys­toi­min­nan kehittäminen.

Alu­een paras pai­kal­li­syh­dis­tys, eli Muhok­sen Yrit­tä­jät, kil­pai­lee sijoi­tuk­ses­ta myös Suo­men Yrit­tä­jien pai­kal­li­syh­dis­tys­kil­pai­lus­sa sar­jas­sa 100–200 jäsen­tä. Val­ta­kun­nal­li­set pal­kin­not jae­taan 3.2. Lap­peen­ran­nas­sa Suo­men Yrit­tä­jien Vaikuttajaforumissa.