Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pysyy vie­lä sul­jet­tu­na

Kuivaniemen terveysaseman sulkua on jatkettu 22.11. saakka.Kuivaniemen terveysaseman sulkua on jatkettu 22.11. saakka.

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pysyy edel­leen sul­jet­tu­na. Nyt sul­kua on jat­ket­tu 22.11. saak­ka. Sul­ku­pää­tök­sen teh­nyt joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ker­too, että sulun avul­la tur­va­taan resurs­sit Iin infek­tio­po­likli­ni­kal­la, joka täl­lä het­kel­lä sitoo kah­den hoi­ta­jan ja yhden lää­kä­rin työ­pa­nok­sen.

Infek­tio­vas­taan­o­ton yllä­pi­tä­mi­nen on täs­sä koro­na­ti­lan­tees­sa vält­tä­mä­tön­tä, sil­lä val­ta­kun­nal­li­sen stra­te­gian mukai­ses­ti tes­taa­mis­ta teh­dään jo vähäi­sil­lä oireil­la. Lisäk­si epi­de­mian uusi aal­to on useil­la alueil­la menos­sa, ja myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la tau­din esiin­ty­mi­nen on lisään­ty­nyt sel­keäs­ti.

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na maa­lis­kuus­ta läh­tien väliai­kai­ses­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain poh­jal­ta. Sen mukaan pää­tös voi­daan teh­dä kuu­kau­dek­si ker­ral­laan, ja laki myös edel­lyt­tää tilan­teen seu­raa­mis­ta jat­ku­vas­ti. Sulun aika­na Kui­va­nie­men asuk­kai­den ter­veys­pal­ve­lut hoi­de­taan Iis­sä. Halu­tes­saan kui­va­nie­me­läi­set voi­vat asioi­da myös Simon ter­veys­a­se­mal­la.

Kui­va­nie­mel­lä kerä­tään paras­ta aikaa nimiä adres­siin ter­veys­a­se­man toi­min­to­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Adres­sit ovat vie­lä tors­tai­na Kui­va­nie­men aptee­kis­sa ja Vee­ran Puo­tis­sa Oijär­vel­lä. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man toi­min­to­jen supis­ta­mis­ta tai lak­kaut­ta­mis­ta käsi­tel­lään lähiai­koi­na kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ja -val­tuus­tos­sa kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio­ta laa­dit­taes­sa. Adres­si luo­vu­te­taan kun­taan ennen talous­ar­vio­kä­sit­te­lyä.