Leik­ki­kent­tä ura­koi­tiin kun­toon ilki­val­lan jäl­jil­tä

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan vapaa­eh­tois­po­ruk­ka aloit­ti tiis­tai­na ura­kan leik­ki­ken­tän kun­toon­saat­ta­mi­sek­si. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen taka­na kirk­ko­ran­nas­sa ole­va leik­ki­kent­tä jou­tui ilki­työn koh­teek­si syys­kui­se­na vii­kon­lop­pu­na, jol­loin aitaa tur­mel­tiin ja leik­ki­vä­li­nei­tä rikot­tiin.

Teon teki­jää tai teki­jöi­tä ei pai­kal­la näky­nyt, vaik­ka kut­su oli kuu­lu­nut mukaan tal­koi­siin.

Leik­ki­kent­tä saa­tiin vapaa­eh­tois­ten osal­ta eilen kun­nos­tet­tua. Pel­ti­työt jää­vät seu­ra­kun­tayh­ty­män hoi­det­ta­vak­si.

Vaa­paa­eh­toi­set oli­vat kun­nos­ta­neet leik­ki­ken­tän syk­syl­lä, mut­ta se ei ehti­nyt olla käy­tös­sä kuin rei­lun vii­kon jou­dut­tu­aan ilki­val­lan koh­teek­si.