Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

San­ta­hol­man pii­pus­ta lisä­sel­vi­tyk­siä

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta ei käsi­tel­lyt tiis­tai­na Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van San­ta­hol­man pii­pun koh­ta­los­ta. Kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­luis­sa oli val­mis­tel­tu esi­tys pii­pun pur­ka­mi­ses­ta.…


San­ta­hol­man pii­pul­le esi­te­tään pur­ku­tuo­mio­ta

Tänään tiis­tai­na kokoon­tu­va Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta saa pää­tet­tä­väk­si esi­tyk­sen San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­ses­ta. Esit­te­ly­teks­tis­sä tode­taan, että “Museo­vi­ras­to ei puol­la raken­nel­man pur­ka­mis­ta, mut­ta ei vas­tus­ta myy­mis­tä.”


Työl­lis­te­tyt jää­vät työt­tö­mik­si

Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n yllä­pi­tä­mä Link­ki-kirp­pis ja yhdis­tyk­sen työl­lis­tä­mis­toi­min­ta lop­pu­vat. Link­ki  sul­kee oven­sa asiak­kail­ta 31.5. ja tilat tyh­jen­ne­tään kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin täl­lä het­kel­lä työl­lis­tet­tyi­nä ole­vat 35 hen­ki­löä jää­vät työt­tö­mik­si.– Tie­to on tot­ta kai jär­kyt­tä­nyt tääl­lä työs­ken­te­le­viä. Olem­me olleet jo useam­man vuo­den talou­del­li­ses­ti aika ahtaal­la. Yhdis­tys on toi­mi­nut vii­si vuot­ta ilman min­kään­lais­ta tukea ja tilan­ne ei ole läh­te­nyt paran­tu­maan niin pöy­tä­vuo­kraa­jien kuin osta­vien asiak­kai­den­kaan suh­teen. Ikä­vä tilan­ne, että kaik­ki työl­lis­te­tyt jää­vät nyt työt­tö­mäk­si, kysees­sä on iso mää­rä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, miet­tii Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ulla Hei­no. Hän on pyö­rit­tä­nyt ja vas­tan­nut käy­tän­nön toi­min­nas­ta 15 vuo­den ajan.– Edes­sä ole­va tilan­ne mie­ti­tyt­tää tosi pal­jon. Tämä on ollut hyvä työyh­tei­sö, jos­sa on hyvä ilma­pii­ri. Hyvin on kaik­ki tul­tu toi­meen kes­ke­näm­me, sanoi Lin­kis­sä työs­ken­te­le­vä Nii­na Suo­me­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAuto­pe­su­la tulee Hau­ki­pu­taal­le

Auto­pe­su­la Express Hau­ki­pu­das­ta raken­ne­taan paras­ta aikaa Revon­tie 43:een. Pesu­la val­mis­tuu käyt­töön kesä-hei­­nä­­kuun vaih­tees­sa. Auto­pe­su­la Express Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Barck ker­too,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hevo­set lauk­ka­si­vat Man­no­sen teok­siin

Tai­tei­li­ja Suvi Man­no­nen ava­si atel­jeen­sa ovet vii­me vii­kon­lop­pu­na Hau­ki­pu­taal­la. Täl­lä het­kel­lä atel­jees­ta löy­tyy hänel­le omim­pia nais­ku­via, jot­ka sel­keäs­ti sijoit­tu­vat Ita­li­aan…


Kesäk­si kon­dik­seen poru­kas­sa

Tois­ta­kym­men­tä nais­ta on kokoon­tu­nut sun­­nun­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Coreen. Alka­mas­sa on 10 viik­koa kes­tä­vän Riik­ka Kuok­ka­sen vetä­män Kesä­­kon­­dis-pien­­val­­men­­nus­­ryh­­män vii­kot­tai­nen yhtei­stree­ni. Täl­lä ker­taa…


Hau­ki­pu­taan van­ha hau­taus­maa kar­toi­te­taan

Kun astuu sisään Hau­ki­pu­taan kirk­koa vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han hau­taus­maan por­tis­ta, alkaa kuu­lua lin­tu­jen viser­rys ja ais­tia voi käsin kos­ke­tel­ta­van hil­jai­suu­den ja rau­han. Sii­tä huo­li­mat­ta, että taa­em­paa kuu­luu lii­ken­teen ja arkie­lä­män ääniä. Hau­taus­maa on ollut Hau­ki­pu­taan yti­mes­sä hil­jai­nen saa­re­ke ja kos­ke­mat­to­mas­sa tilas­sa 128 vuot­ta. Nyt alu­een his­to­ri­aa pääs­tään sel­vit­tä­mään tar­kem­min, sil­lä alka­mas­sa on yli­opis­ton kan­di­har­joit­te­luun liit­ty­vä työ­elä­mä­kurs­si tou­ko­kuun lopul­la, jol­loin kar­toi­te­taan hau­taus­maan his­to­ri­aa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteu­tuu

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-kes­­kuk­­ses­­ta…