Uusi rug­by-seu­ra innos­taa har­ras­ta­jia mukaan vauh­dik­kaan lajiin pariin

”Lineoutit” eli rajaheitot syyskuun treeneissä Haukiputaan keskuskentällä. Kuvat: Wizards of Oulu Rugby club. ”Lineoutit” eli rajaheitot syyskuun treeneissä Haukiputaan keskuskentällä. Kuvat: Wizards of Oulu Rugby club.

Uusi rug­by-seu­ra Wizards of Oulu Rug­by club perus­tet­tiin elo­kuus­sa. Seu­ran koti­paik­ka on Kello.

Rug­by-seu­ran perus­ti Kel­loon Hil­tus­ten per­he tavoit­tee­naan tuo­da rug­bya tun­ne­tuk­si Poh­jois-Suo­meen. Per­he muut­ti Suo­meen rei­lut kuusi vuot­ta sit­ten Ete­lä-Afri­kas­ta, mis­sä rug­by on erit­täin suo­sit­tua. Enti­ses­sä koti­maas­saan heil­lä on pit­kä koke­mus aktii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta lajin parissa.

Tama­ra Hil­tu­nen toi­mii jouk­ku­een puheen­joh­ta­ja­na ja jouk­ku­een val­men­ta­ja on Daryn Hil­tu­nen, jol­la on pit­kä koke­mus rug­byn val­men­ta­mi­ses­ta. Hän kävi val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen Ete­lä-Afri­kas­sa ja hän on toi­mi­nut toi­sen klu­bin nais­ten­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na, jos­ta kol­me pelaa­ja pää­si edus­ta­maan Suo­mea maajoukkuetasolla.

Wizards of Oulu Rug­by clu­bin har­joi­tuk­sis­sa on muka­na täl­lä het­kel­lä 13 pelaa­jaa, nel­jä Kel­los­ta, kak­si Hau­ki­pu­taal­ta, yksi Olha­vas­ta, yksi Kiu­ru­ve­del­tä ja vii­si Oulus­ta. Ikä­haa­ruk­ka on 17–48.

– Kaik­ki uudet haluk­kaat ovat ter­ve­tul­lei­ta liit­ty­mään nykyi­siin tree­nei­him­me. Junio­rit ikä­vuo­sien 8–17 välil­tä ovat myös ter­ve­tul­lei­ta mukaan. Jos mie­len­kiin­toa riit­tää useal­ta nuo­rel­ta, perus­tam­me junio­reil­le oman jouk­ku­een. Pidäm­me aloit­te­li­ja­kurs­sin ensi tam­mi- tai hel­mi­kuus­sa. Ilmoi­tam­me aloit­te­li­ja­kurs­sis­ta kuten tree­niai­ka­tau­luis­ta­kin tar­kem­min koti­si­vuil­lam­me sekä Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa, ker­too Daryn Hiltunen.

Tal­vi­sin Wizards of Oulu Rug­by club har­joit­te­lee kes­ki­viik­koi­sin Kel­lon kou­lun sisä­ur­hei­lusa­lis­sa kel­lo 20–21.30 ensi vuo­den tou­ko­kuu­hun saak­ka. Oulus­sa Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­hal­lis­sa har­joi­tuk­set ovat lau­an­tai­sin kel­lo 8–9 huh­ti­kuun lop­puun asti. Kesä­kau­del­la har­joi­tuk­set pide­tään Hau­ki­pu­taan kes­kus­ken­täl­lä. Har­joi­tuk­set pide­tään suo­mek­si ja englan­nik­si, joten myös englan­nin kie­len tai­toa voi har­joit­taa tree­nien ohessa.

Mies­ten jouk­kue pelaa tule­vas­sa talven/kevään 2024 Suo­men rug­by­lii­ton 7s SM-divi­sioo­na­tur­nauk­ses­sa. Hake­mus on teh­ty myös oman 7s tur­nauk­sen pitä­mi­sel­le Oulussa.

– Uute­na klu­bi­na yksi tavoit­teem­me on saa­da lisää pelaa­jia sekä mies­ten että nais­ten jouk­kuei­siin. Mies­ten jouk­ku­een tavoit­tee­na on pääs­tä pelaa­maan 15:sta ensi kesä­nä. Mikä­li emme saa tar­peek­si pelaa­jia, haluam­me antaa jäse­nil­le mah­dol­li­suu­den pela­ta toi­sil­le jouk­kueil­le, tote­aa Hitunen.

– Nais­ten jouk­ku­eel­le tavoi­te on sama ja haluam­me ensi kesä­nä tar­jo­ta heil­le mah­dol­li­suu­den pela­ta viral­li­sis­sa otte­luis­sa toi­sil­le jouk­kueil­le, kun­nes pelaa­jia on tar­peek­si omaa jouk­kuet­ta var­ten. Jos junio­ri­pe­laa­jia liit­tyy mukaan, haluam­me perus­taa heil­le omat junio­ri­har­joi­tuk­set. Tavoit­tee­nam­me oli­si myös saa­da rug­byn ope­tus­ta pai­kal­lis­ten kou­lu­jen liikuntatunneille.

– Kaik­ki­nen­sa haluam­me paran­taa pelaa­jiem­me tai­to­ja ja toi­von mukaan jot­kut heis­tä pää­si­si­vät edus­ta­maan suo­mea maajoukkuetasolla.

Rug­by-har­joi­tuk­sis­sa tar­vi­taan urhei­lu­vaat­teet, juo­ma­pul­lo ja sisä­pe­li­ken­gät Kel­lon kou­lul­la pidet­tä­vis­sä tree­neis­sä. Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­hal­lis­sa tar­vit­see nap­pu­la­ken­gät tai muut teko­nur­mel­le sovel­tu­vat urhei­lu­ken­gät, kuten lenk­ka­rit. Kesäl­lä pela­taan nur­mel­la, jol­loin mukaan tar­vi­taan jal­ka­pal­lo­ken­gät, rug­by­ken­gät tai muut nur­mel­le sovel­tu­vat urhei­lu­jal­ki­neet. Jos liit­tyy jouk­ku­ee­seen ja halu­aa pela­ta viral­li­sia otte­lui­ta, tar­vi­taan myös hammassuojat.

Kak­si ensim­mäis­tä kuu­kaut­ta seu­ras­sa ovat ilmai­sia, jol­loin voi tutus­tua lajiin. Aikui­sil­le pelaa­vil­le jäse­nil­le vuo­si­mak­su on 150 euroa ja opis­ke­li­joil­le ja työt­tö­mil­le pelaa­vil­le jäse­nil­le 115 euroa/vuosi. Vain har­joi­tuk­sis­sa käy­vil­le jäse­nil­le vuo­si­mak­su on 75 euroa, mikä sisäl­tää jouk­ku­een pelipaidan.

Viral­li­sia otte­lui­ta pelat­taes­sa Suo­men rug­by­lii­ton lisens­sin vuo­si­mak­su on 50 euroa ja junio­reil­le 10 euroa. Viral­li­siin otte­lui­hin vaa­di­taan myös vakuutus.

Wizards of Oulu Rug­by club halu­aa tuo­da lajia tun­ne­tuk­si Kel­lon, Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun alu­eel­la. Etsin­näs­sä on myös kiin­nos­tu­nei­ta spon­so­rei­ta tuke­maan jouk­ku­een toi­min­taa. Mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot voi osoit­taa Daryn Hil­tusel­le (wizards@finland.rugby).

– Vaik­ka olem­me vie­lä pie­ni klu­bi, meil­lä on jo pelaa­jia useis­ta eri mais­ta, Suo­mes­ta, Ete­lä-Afri­kas­ta, Bri­tan­nias­ta, Japa­nis­ta ja Romaniasta.

Rug­bys­sa tär­keim­pi­nä arvoi­na ovat kun­nioi­tus, soli­daa­ri­suus, into­hi­mo, rehel­li­syys ja kuri­na­lai­suus, ja ne ohjaa­vat toi­min­taam­me myös Suo­mes­sa, ja ovat suu­rim­pa­na syy­nä lajin suo­sioon ja kou­kut­ta­vuu­teen, uskoo Hiltunen.

Mitä rug­by on?

Rug­by on vauh­di­kas koko ajan suo­sio­taan nos­ta­va kon­tak­ti­la­ji. Rug­bys­sa jouk­ku­eet yrit­tä­vät saa­da peli­pal­lon vas­tus­ta­jan maa­lia­lu­eel­le. Pal­loa kul­je­te­taan käsis­sä, ja syöt­tö toi­sel­le pelaa­jal­le on sal­lit­tua ainoas­taan taak­se­päin. Pal­lo saa liik­kua ken­täl­lä myös eteen­päin, mut­ta sil­loin se täy­tyy potkaista.

Lajiin kuu­luu lähei­ses­ti myös sen kon­tak­te­ja sisäl­tä­vät peli­ta­pah­tu­mat, kuten pal­loa kul­jet­ta­van pelaa­jan pysäyt­tä­mi­nen taklaa­mal­la, scrum-aloi­tuk­set sekä ruck-tilan­teet. Rug­by­ken­tän koko on lähel­lä jal­ka­pal­lo­ken­tän kokoa.

Rug­bys­sä on myös eri­kois­ta sen monet eri­lai­set peli­pai­kat ja nii­den eri­lai­set roo­lit pelin aika­na. Peli­paik­ka mää­räy­tyy pit­käl­ti pelaa­jan oman fysii­kan mukaan – iso­ko­koi­nen ja vah­va pelaa­ja on yleen­sä etu­mies, jon­ka vas­tuul­la on kon­tak­tia vaa­ti­vat peli­ti­lan­teet, kun taas pie­nem­pi pelaa­ja löy­tää roo­lin­sa taka­mie­his­tä, joi­den pää­vas­tuu on pal­lon kul­jet­ta­mi­ses­sa nopeu­den ja syöt­te­ly­pe­lin avul­la. Tämän vuok­si rug­by sopii kai­ken kokoi­sil­le ja kun­toi­sil­le pelaa­jil­le. (Läh­de mikarugby.fi)

Suo­mes­sa toi­mii 19 klu­bia, jot­ka ovat rekis­te­röi­ty­neet Suo­men Rug­by­liit­toon. Rug­bya pela­taan Suo­mes­sa kah­des­sa eri muo­dos­sa: XV, jos­sa molem­mis­sa jouk­kueis­sa on 15 pelaa­ja ja peliä pela­taan kak­si 40 minuu­tin erää. Suo­mes­sa mie­hil­lä on kol­me XV:n divi­sioo­naa: SM, 1. ja 2. Nai­set pelaa­vat kah­des­sa divi­sioo­nas­sa: SM ja 1.7s, joka on olym­pia­ver­sio rug­bys­ta, molem­mil­la jouk­kueil­la on seit­se­män pelaa­jaa ja peliä pela­taan kak­si seit­se­män minuu­tin erää. Mie­het ja nai­set pelaa­vat 7s:siä vain SM-tasolla.

Uuden Wizards of Oulu Rug­by clu­bin ohel­la Oulus­sa toi­mii myös Oulu Rug­by Club. Muut lähim­mät seu­rat ovat Kiu­ru­ve­del­lä, Kuo­pios­sa ja Jyväskylässä.