Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Virpiniemen asema mereltä päin katsottuna. Havainnekuva: Sweco Finland OyVirpiniemen asema mereltä päin katsottuna. Havainnekuva: Sweco Finland Oy

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.

Hank­keen pää­ura­koit­si­jak­si on valit­tu Raken­nus-Kos­ke­la Oy. Raken­ta­mi­sen kus­tan­nusar­vio on 3,4 mil­joo­naa euroa.

Puu­ra­ken­tei­nen, pin­ta-alal­taan noin 670 m² uudis­ra­ken­nus on suun­ni­tel­tu Raja­var­tio­lai­tok­sen meri­var­tio­ase­ma­kon­sep­tin mukai­ses­ti. Tavoit­tee­na on toteut­taa tur­val­li­set ja ter­veel­li­set toi­mi­ti­lat, jot­ka tuke­vat Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man tämän päi­vän ja tule­vai­suu­den toimintaedellytyksiä.

– Raken­nus on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ran­ni­kon vaa­ti­vat sää­olo­suh­teet ja jat­ku­van ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen käy­tön. Raken­nuk­sen talo­tek­ni­siä jär­jes­tel­miä tul­laan ohjaa­maan käy­tön mukai­ses­ti, ker­too Senaat­ti-kiin­teis­tö­jen raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Pasi Petä­jä­jär­vi.

Raken­nus­työt käyn­nis­tyi­vät van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ku­töil­lä ja alu­een sisäis­ten ver­kos­to­jen muutostöillä.

– Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma on Perä­me­ren merel­li­sen tur­val­li­suu­den näkö­kul­mas­ta kes­kei­sen tär­keä. Uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen ja sata­ma­ra­ken­tei­den kehit­tä­mi­sen myö­tä tur­vaam­me ase­man toi­min­nan pit­käl­le tule­vai­suu­teen, tote­aa Län­si-Suo­men meri­var­tios­ton apu­lais­ko­men­ta­ja Ilja Iljin.

Koh­tees­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuu­teen ja hii­li­ja­lan­jäl­keen. Raken­nuk­sen läm­mön­tuo­tan­to toi­mii pel­let­ti­voi­mal­la, ja katol­le sijoi­te­taan aurin­ko­voi­ma­la. Aurin­ko­pa­nee­leil­la voi­daan tuot­taa vuo­des­sa säh­köä noin 18 400 kWh, joka vas­taa yhden säh­kö­läm­mit­tei­sen oma­ko­ti­ta­lon säh­kön­ku­lu­tus­ta vuodessa.

Ase­ma­ra­ken­nus­hank­keen ohel­la meri­var­tio­ase­man alu­eel­la tul­laan paran­ta­maan sata­ma-alu­een raken­tei­ta. Sata­ma-alu­eel­le raken­ne­taan uusi pont­to­ni­lai­tu­ri sekä uut­ta vene- ja öljyn­tor­jun­ta­ka­lus­ton vesil­le­las­ku­luis­kaa suun­ni­tel­laan. Lisäk­si polt­toai­ne­lai­tu­ri uusi­taan. Sata­ma-alu­een kehit­tä­mi­sen kus­tan­nusar­vio on mil­joo­na euroa. Raja­var­tio­lai­tos toteut­taa pont­to­ni­lai­tu­rin oma­na han­kin­ta­naan vuo­den 2023 aika­na. Senaat­ti-kiin­teis­töt toteut­taa muut työt seu­raa­vien vuo­sien aika­na. Meri­var­tio­ase­man sata­ma-alu­een kehit­tä­mi­sen vuok­si on han­kit­tu pie­neh­kö­jä vesia­luei­ta Oulun kau­pun­gil­ta vii­me kesän aikana.

Han­ke on osa laa­jem­paa uudis­tus­ta, jos­sa Senaat­ti-kiin­teis­töt ja Raja­var­tio­lai­tos uudis­ta­vat meri­var­tio­yk­si­köi­den tukeu­tu­mis­ta (METUK) vuo­sien 2020–2026 aika­na. Senaat­ti-kon­ser­ni vas­taa val­tion toi­mi­ti­lois­ta, nii­den yllä­pi­dos­ta ja raken­nut­ta­mi­ses­ta. Senaat­ti inves­toi kulu­va­na vuon­na raken­ta­mi­seen ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon. Koko­nai­suu­te­na inves­toin­tien ennus­te­taan nouse­van yli 600 mil­joo­naan euroon, mikä on kak­sin­ker­tai­nen mää­rä pidem­män aika­vä­lin kes­kiar­voon verrattuna.