Vie van­hus ulos van­hus­ten­vii­kol­la

Van­hus­ten­päi­vää on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 läh­tien loka­kuun ensim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Tänä vuon­na van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään 4.─11.10. tee­mal­la Onni on van­he­ta. Van­hus­ten­vii­kol­la nos­te­taan esil­le posi­tii­vi­sia asioi­ta van­he­ne­mi­ses­ta. Arjes­sa on pal­jon asioi­ta, jot­ka teke­vät ihmi­set ikään­tyes­sä­kin onnel­li­sek­si. Van­hus­ten viik­ko haas­taa kaik­ki miet­ti­mään onnea ja hyviä asioi­ta, joi­ta ikään­ty­mi­seen liit­tyy.

Oulun perin­teis­tä van­hus­ten­juh­laa ei tänä vuon­na koro­na­ti­lan­teen vuok­si jär­jes­te­tä. Se sijaan van­hus­ten­päi­vän val­ta­kun­nal­lis­ta pää­juh­laa Naan­ta­lis­sa voi seu­ra­ta suo­ra­na tv-lähe­tyk­se­nä. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton jär­jes­tä­mä juh­la on suun­nat­tu ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le ja hei­dän lähei­sil­leen. Juh­la lähe­te­tään suo­ra­na tv-lähe­tyk­se­nä AlfaTV:ssä sun­nun­tai­na 4.10. kel­lo 13─14.15. Lähe­tys juh­las­ta on kat­sot­ta­vis­sa myös jäl­ki­kä­teen AlfaTV:n Permanto.fi-palvelusta. Juh­la­pu­hu­ja on edus­kun­nan puhe­mies Anu Veh­vi­läi­nen.

Oulus­sa ja lähi­seu­dul­la huo­mioi­daan vii­kon aika­na ikäih­mi­siä monin tavoin. Koti­hoi­don asiak­kail­ta on kerät­ty toi­vei­ta, joi­ta toteu­te­taan vii­kon aika­na. Myös pal­ve­lu­ko­deis­sa jär­jes­te­tään ohjel­maa asuk­kail­le.

Oulu­lai­set kou­lu­lai­set ovat teh­neet van­huk­sil­le kir­jei­tä ja kort­te­ja, jot­ka jae­taan kotia­te­rioi­den muka­na. Val­veen sana­tai­de­kou­lun opet­ta­jat ohjeis­ti­vat kol­mas- ja nel­jäs­luok­ka­lai­sia laa­ti­maan pos­ti­kor­tin has­sus­ta pai­kas­ta eli pie­nen vies­tin lap­sen maa­il­mas­ta van­huk­sen kotiin.

Kii­min­gin kou­lu­lai­set lähet­tä­vät video­ter­veh­dyk­sen Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­ko­din asuk­kail­le. Kou­lu­lai­set lähet­tä­vät ter­vei­sen­sä 360:n asteen kame­ras­ta ja table­tis­ta koos­tu­val­la lait­teis­tol­la. Jaa­ran­kar­ta­nos­sa suo­raa lähe­tys­tä seu­ra­taan isol­ta lii­ku­tel­ta­val­ta näy­töl­tä.

Luup­pi muis­taa ikäih­mi­siä van­hus­ten­vii­kol­la. Vii­kon aika­na Luu­pin Myl­ly­tul­lin koh­tei­siin, eli Tie­de­kes­kus Tie­to­maa­han, Oulun tai­de­museoon ja Poh­jois-Poh­jan­maan museoon pää­see kak­si senio­ria yhden hin­nal­la.

Kau­pun­gin ja jär­jes­tö­jen hen­ki­lös­töl­le jär­jes­te­tään ”rak­kaus­pro­fes­so­ri” Kaa­ri­na Mää­tän luen­to Rak­kaus ei jää eläk­keel­le ─ rak­kau­den arvo ja mer­ki­tys ikään­tyes­sä. Luen­to on 6.10. kel­lo 14.

Koti­vä­ki-hank­keen RajatON!-ryhmien ENNEN MINÄ JUOKSIN PAKOON -valo­ku­va­näyt­te­ly on Oulun kau­pun­gin pää­kir­jas­tos­sa Lai­tu­ri-tilas­sa 30.9.─16.10.

Vie van­hus ulos -päi­vää vie­te­tään tors­tai­na 8.10. Oli­si­ko sinun täl­löin mah­dol­lis­ta ulkoil­la tutun tai vaik­ka vähän tun­te­mat­to­mam­man ikäih­mi­sen kans­sa? Muis­tat­han koro­na­suo­si­tuk­set!

Kaik­ki lii­kun­ta on ikäih­mi­sel­le tär­ke­ää. Sisäl­lä liik­ku­mi­nen onnis­tuu vaik­ka Hoi­va­ko­din cha chaan tah­tiin. Kuun­te­le Ver­ner-osas­tol­la työs­ken­nel­leen Rau­no Pel­ko­sen sävel­tä­mä, sanoit­ta­ma ja sovit­ta­ma kap­pa­le You­tu­bes­ta: https://www.youtube.com/watch?v=ReDbLN1r6X4

Sie­lun ravin­toa tar­jo­aa Kuka sytyt­tää sil­mie­si ikku­nat? -runoe­si­tys, jos­sa Pia Kai­ta­suo, Han­nu Tar­vas ja Satu Krei­vi-Palo­saa­ri lausu­vat runo­ja Oulu­joen pap­pi­las­sa. Tal­len­ne löy­tyy You­tu­bes­ta: https://www.youtube.com/watch?v=uzmKw1J8ZOg