Kii­min­gin Perus­suo­ma­lai­set ry muut­tuu kan­na­tusyh­dis­tyk­sek­si

Perus­suo­ma­lais­ten puo­lue­hal­li­tus päät­ti kulu­van vuo­den elo­kuus­sa, että 1.10. läh­tien Kii­min­gin Perus­suo­ma­lai­set ry ei enää edus­ta perus­suo­ma­lai­sia. Kii­min­gin Han­nuk­sen kou­lul­la pidet­ty kii­min­ki­läi­syh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pitää asi­aa vali­tet­ta­va­na.

Puo­lue­hal­li­tus kes­kus­te­li pää­tös­tä teh­des­sään sii­tä, miten yhden yhdis­tyk­sen mal­liin siir­ty­mi­nen oli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin­ta hoi­taa Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Puo­lue­hal­li­tus päät­ti, että jat­kos­sa Oulun Perus­suo­ma­lai­set edus­taa puo­luet­ta koko Oulun kau­pun­gin alu­eel­la.

– Kii­min­gin yhdis­tys­tä oheis­tet­tiin kehot­ta­maan jäse­ni­ään liit­ty­mään Oulun yhdis­tyk­seen, joka jat­kos­sa edus­taa puo­luet­ta kau­pun­gis­sa. Puo­lue­hal­li­tus päät­ti, että se tulee val­vo­maan, että kii­min­ki­läis­ten jäsen­ha­ke­mus­ten ja kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly sujuu asian­mu­kai­ses­ti Oulun yhdis­tyk­sen toi­mes­ta, ker­too Kii­min­gin perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja Teu­vo Appel.

Kii­min­gin Perus­suo­ma­lai­set ry perus­tet­tiin Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin kun­tiin vuon­na 1961 toi­mi­maan Suo­men Pien­ta­lon­po­jat rp:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­se­nä. Yhdis­tys muut­tui puo­lu­een nimen muut­tues­sa SMP:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­sek­si ja vuon­na 1996 yhdis­tys hyväk­syt­tiin Suo­men Perus­suo­ma­lai­set rp:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­sek­si.

– Vuo­si­ko­kouk­sem­me pää­tök­sen mukai­ses­ti Kii­min­gin Perus­suo­ma­lai­set ry jat­kaa nyt toi­min­taan­sa perus­suo­ma­lai­sen aate- ja arvo­poh­jan kan­na­tusyh­dis­tyk­se­nä, Appel ker­too.

Vuo­si­ko­kouk­ses­sa valit­tiin vuo­del­le 2021 puheen­joh­ta­jak­si edel­leen Teu­vo Appel sekä nel­jäk­si var­si­nai­sek­si hal­li­tuk­sen jäse­nek­si Jan­ne Kos­ke­la, Aaro Paak­ka­ri, Han­nu Sii­po­la ja Juha Vuo­rio.