Pau­li Nie­me­lä perui valituksensa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhty­mä­joh­ta­jak­si valit­tiin kesäl­lä Aar­ne Kivi­nie­mi. Myös Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä oli hake­nut vir­kaa ja hän teki vali­tuk­sen vali­tuk­sen valin­nas­ta hallinto-oikeudelle.

Yhty­mä­joh­ta­jan vir­ka­va­lin­ta saa­nee lain­voi­man jo lähiai­koi­na, sil­lä Pau­li Nie­me­lä on vetä­nyt pois vali­tuk­sen­sa hal­lin­to-oikeu­teen. Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus antaa asias­ta vie­lä eril­li­sen pää­tök­sen. Pää­tös anne­taan toden­nä­köi­ses­ti lähiviikkoina.

Yhtei­sen kirk­ko­neu­vos­ton oli mää­rä vii­me vii­kon kokouk­ses­saan käsi­tel­lä seu­ra­kun­tayh­ty­män vas­ti­ne hal­lin­to-oikeu­del­le, mut­ta nyt asia vedet­tiin pois asia­lis­tal­ta. Pereh­dyt­ty­ään seu­ra­kun­tayh­ty­män lausun­to­luon­nok­seen Pau­li Nie­me­lä päät­ti peruut­taa valituksen.

– Seu­ra­kun­tayh­ty­män lausun­to­luon­nok­ses­sa vedo­taan muun muas­sa Kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den (KHO:2019:151) pää­tök­seen. Tämä tapaus avaa valit­si­joil­le mah­dol­li­suu­den vali­ta kuka tahan­sa päte­vis­tä haki­jois­ta, vaik­ka hei­dän ansio­ver­tai­lua ei oli­si teh­ty kir­jal­li­se­na, kuten perus­tus­la­ki ja tasa-arvo­la­ki on ymmär­ret­ty edel­lyt­tä­vän. Haki­jan oikeus­tur­va jää hei­kok­si. Toi­von, että Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä ver­tail­tai­siin jat­kos­sa kär­ki­ha­ki­joi­den kaik­kia ansioi­ta kir­jal­li­ses­ti. Tämä edel­lyt­tä­nee myös jär­jes­tel­mä­kor­jauk­sia, Nie­me­lä sanoo.

Nie­me­län mukaan hän jat­kaa työ­tään seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä sil­to­ja rakentaen.

– Jat­kan työ­tä viras­sa­ni avoi­me­na kai­kil­le uusil­le asioil­le elä­mäs­sä ja maa­il­mas­sa, Nie­me­lä toteaa.