Iihin yli 200 mil­joo­nan euron tuu­li- ja aurinkovoimapuistot

Nor­dic Gene­ra­tion Oy suun­nit­te­lee tuu­li- ja aurin­ko­voi­ma­puis­to­ja Iihin. Molem­mat hank­keet sijait­se­vat Kui­va­nie­men alu­eel­la, lähel­lä Simon rajaa. Inves­toin­tien arvo on yhteen­sä yli 200 mil­joo­naa euroa.

Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi yhtiön jät­tä­män Kivi­maan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus­aloit­teen maa­nan­tai­na 21.8. Han­ke ete­nee seu­raa­vak­si kaa­voi­tus­vai­hee­seen. Noin 1 420 heh­taa­rin alue sijait­see Iin Vii­na­mäen ja Simon Hal­me­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to­jen lähei­syy­des­sä. Puis­toon tulee enin­tään 15 voi­ma­laa. Lopul­li­nen mää­rä tar­ken­tuu kaa­voi­tuk­sen ja alu­eel­le teh­tä­vän ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­me­net­te­lyn yhtey­des­sä. Tavoit­tee­na on, että puis­ton raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy vuon­na 2026.

Luo­la-aavan aurin­ko­voi­ma­la­han­ke sijait­see 14 kilo­met­rin pääs­sä Kivi­maan alu­ees­ta. Kool­taan 220 heh­taa­rin alu­eel­le on tulos­sa noin 120 megawa­tin puis­to. Alue on etu­pääs­sä vil­je­ly­käy­tös­tä pois­tu­nei­ta pel­to­ja. Raken­ta­mi­sen arvioi­daan alka­van vuon­na 2024.

Molem­pien hank­kei­den tek­ni­nen suun­nit­te­lu, ympä­ris­tö- ja luon­to­sel­vi­tyk­set sekä luvi­tuk­seen tar­vit­ta­vien sel­vi­tys­ten laa­din­ta on käyn­nis­tet­ty. Puis­tol­le hae­taan suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sua, joka tulee Iin kun­nan käsi­tel­tä­väk­si tämän syk­syn aikana.

– Näi­den hank­kei­den myö­tä Ii jat­kaa kas­vu­aan vah­va­na uusiu­tu­van ener­gia­tuo­tan­non kun­ta­na ja näyt­tää jäl­leen vah­vaa esi­merk­kiä ener­gian­tuo­tan­to­hank­kei­den ja ilmas­to­työn edis­tä­mi­ses­sä, tote­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­ko Sal­me­la.

Nor­dic Gene­ra­tion Oy:n Iin toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­ta odot­taa innol­la koti­paik­ka­kun­nal­leen tule­via hankkeita.

– Olem­me jo täs­sä vai­hees­sa erit­täin tyy­ty­väi­siä kun­nas­ta saa­tuun tukeen ja apuun sekä asian­tun­te­muk­seen hank­kei­den eteen­päin vie­mi­ses­sä ja luvi­tuk­ses­sa, sanoo Nor­dic Gene­ra­tio­nin han­ke­ke­hi­tys­joh­ta­ja Pet­te­ri Mäen­pää.

Iin kun­nal­le hank­kei­den käyn­nis­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä asia.

– Iin kun­ta on vah­vas­ti muka­na vih­reän ener­gian siir­ty­mäs­sä. Tavoit­tee­nam­me on, että tule­vai­suu­des­sa emme ole pel­käs­tään ener­gian tuo­tan­to­paik­ka­kun­ta, vaan myös pääs­tö­tön­tä ja uusiu­tu­vaa ener­gi­aa tar­vit­se­vien inves­toin­tien koti­kun­ta, tote­aa kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.

Hank­keil­la on suu­ri alue­ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys. Iin elin­voi­ma­joh­ta­ja Hele­na Illi­kai­nen tote­aa, että puis­tot tuot­ta­vat kun­nal­le mit­ta­vat kiin­teis­tö- ja tulo­ve­rot. Lisäk­si hank­keet tuo­vat työ­tä ja toimeentuloa.