Naa­pu­rei­ta kuul­laan Kel­lon TB:n toi­men­pi­de­lu­paa varten

Kel­lon Teboil-kyl­mä­ase­ma on aloit­ta­nut pur­ku­työt yhtiöl­le kau­pun­gin myön­tä­mien lupien mukai­ses­ti elo­kuun alus­sa. Ennen kuin uusia lait­tei­ta voi­daan alkaa asen­ta­maan, täy­tyy vie­lä kui­ten­kin odot­taa kau­pun­gil­la käsit­te­lys­sä ole­van toi­men­pi­de­lu­van hyväk­sy­mi­nen. Luvan haki­ja­na on Teboil Oy. Raken­nusin­si­nöö­ri Pert­ti Hir­vas­koski Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nan lupa­val­mis­te­lus­ta ker­toi, että yleen­sä kyl­mä­ase­mien uusien pis­tei­den ja säi­liöi­den luvi­tus on joutuisaa.

– Pur­ku­lu­van lisäk­si ympä­ris­tö­lu­pa on kun­nos­sa, mikä on tär­ke­ää täl­lais­ten hank­kei­den kan­nal­ta. Toi­men­pi­de­lu­paa var­ten tul­laan jär­jes­tä­mään naa­pu­ri­kuu­le­mi­nen ja jos huo­mau­tet­ta­vaa tai vali­tus­ta ei tule, asian voi rat­kais­ta pian, Hir­vas­kos­ki kertoi.

Kau­pun­ki tulee ilmoit­ta­maan naa­pu­ri­kuu­le­mi­ses­ta leh­des­sä, sil­lä naa­pu­rei­ta on niin pal­jon. Öljy-yhtiö Teboi­lin ole­mi­nen pro­jek­tin taus­tal­la aiheut­taa kui­ten­kin omat haas­teen­sa. Hir­vas­kos­ki lisä­si, ettei Teboi­lin toi­min­ta ole kiel­let­tyä Suo­mes­sa, jol­loin he ovat oikeu­tet­tu­ja lupaa hake­maan. Raken­nus­val­von­nas­ta sel­vi­ää myös, ettei ton­til­le ole haet­tu raken­nus­lu­paa, sil­lä se ei ole tarpeen.

– Ton­til­le ei olla raken­ta­mas­sa uusia raken­nuk­sia, joten raken­nus­lu­paa ei sil­loin tarvita.

Toi­men­pi­de­lu­pa vaa­di­taan muun muas­sa eri­lais­ten lai­tos­ten raken­ta­mi­seen, jot­ka eivät laa­juu­del­taan vas­taa raken­nuk­sia eivät­kä sik­si ole raken­nus­lu­pa­val­von­nan alai­sia. Toi­men­pi­de­lu­pa vaa­di­taan, kun raken­nel­mil­la on ympä­ris­töl­li­siä tai maan­käy­töl­li­siä vaikutuksia.