Hau­Pan nai­sil­le kyl­mää vet­tä nis­kaan Vaasassa

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat sun­nun­tai­na Vaa­saan VPS:n vie­raik­si tavoit­tee­na kat­kais­ta parin otte­lun tap­pio­put­ki. Edel­li­se­nä vii­kon­lop­pu­na oli­si vas­taan aset­tu­nut SeMi kotiot­te­lus­sa, mut­ta peli peruun­tui­kin ja nyt sei­nä­jo­ke­lai­set ovat luo­pu­neet sar­jas­ta. Vie­ra­sot­te­luun läh­det­tiin ener­gi­si­nä ja voi­ton­tah­toi­si­na. Aurin­koi­se­na alka­nut päi­vä muut­tui kui­ten­kin syn­kem­mäk­si Vaa­saan saa­vut­taes­sa, kun vet­tä satoi läpi otte­lun myös maa­lien muo­dos­sa pelin päät­tyes­sä vaa­sa­lai­sil­le 6–1.

Jo toi­sel­la peli­mi­nuu­til­la koti­jouk­kue pää­si kar­kaa­maan joh­toon kään­net­ty­ään Hau­Pan kul­ma­pot­kun vas­ta­hyök­käyk­sek­si. Liu­kas kent­tä loi oman maus­teen­sa peliin ja pal­lo vaih­toi omis­ta­jaa pelin tuok­si­nas­sa vik­ke­lään. Ensim­mäi­nen puo­liai­ka jat­kui mel­ko tasai­se­na ja Hau­Pan tasoi­tus kävi pariin ottee­seen hyvin­kin lähel­lä var­sin­kin kul­ma­pot­kuis­sa. Pal­loa ei kui­ten­kaan verk­koon asti saa­tu, joten tauol­le läh­det­tiin 1–0 lukemissa.

Peli tois­ti itse­ään, kun yhden pela­tun minuu­tin jäl­keen pal­lo löy­tyi taas Hau­Pan maa­lis­ta. VPS:n seu­raa­va maa­li näh­tiin minuu­til­la 54. Peli oli kui­ten­kin ajoit­tain hyvin­kin Hau­Pan hal­lus­sa ja sii­tä saa­tiin palk­kio minuu­til­la 60 3–1 kaven­nuk­sen muo­dos­sa. Maa­li mer­kit­tiin omak­si maa­lik­si, kun Anni­ka Kai­nu­har­ju lait­toi lois­ta­van kes­ki­tyk­sen lai­das­ta, ja pal­lo kim­po­si maa­liin Emi­lia Puti­lan ja vas­tus­ta­jan kamp­pai­lun jäljiltä. 

Tämän jäl­keen Hau­Pa sai lisää puh­tia pelaa­mi­seen ja paik­ko­ja­kin saa­tiin luo­tua. VPS onnis­tui vie­lä 3 ker­taa maa­lin teos­sa tai­dok­kail­la lau­kauk­sil­la ja suo­ra­vii­vai­sel­la pelil­lä. Vaik­ka nume­rot ovat­kin rumat, ei maa­lin­te­ko­paik­ko­jen mää­räs­sä ollut pal­joa eroa jouk­kuei­den välillä.

Sun­nun­tai­na 3.9. kel­lo 14 pela­taan kau­den toi­nen der­by OTP:ta vas­taan koto­na Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la. Oulu­lai­set ovat sar­ja­tau­lu­kos­sa vie­rek­käin, joten pis­teis­tä var­mas­ti tais­tel­laan kah­ta kovempaa.