Nyrk­kei­lyn alle 20-vuo­tiai­den SM-kisat Kiiminkiin

Kiimingin Nyrkkeilykerhon Sebastian Autio otteli uskomattoman voiton kaksi sarjaa omaansa ylemmässä luokassa.Kiimingin Nyrkkeilykerhon Sebastian Autio otteli uskomattoman voiton kauden avauksessaan kaksi sarjaa omaansa ylemmässä luokassa.

Suo­men Nyrk­kei­ly­liit­to toi­voi, että Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho jär­jes­täi­si vuo­den 2022 alle 20-vuo­tiai­den SM-kil­pai­lut. Kil­pai­lu­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Timo Ran­nik­ko perus­te­li pyyn­töä sil­lä, että kii­min­ki­läis­seu­ra tun­ne­taan hyvä­nä kisai­sän­tä­nä sekä sil­lä, että seu­ral­la itsel­lään on täl­lä het­kel­lä usei­ta hyviä junio­rei­ta. Nyrk­kei­ly­ker­ho suos­tui lii­ton pyyn­töön, ja näin ensi syk­sy­nä Kii­min­gis­sä näh­dään toi­sen ker­ran seu­ran his­to­rian aika­na vas­taa­vat nyrkkeilyt.

– Ensim­mäi­sis­sä alle 20-vuo­tiai­den SM-kisois­sa otte­li muun muas­sa Robert Hele­nius, joka pois­tui kehäs­tä kul­ta­mi­ta­lis­ti­na. KINK iski tuol­loin isän­nän ottein kak­si kul­taa kah­del­la osal­lis­tu­jal­laan, seu­ran pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to kertoo.

Hän toi­voo, että seu­ran omat nuo­ret jak­sa­vat jat­kaa ahke­raa har­joit­te­lua, jot­ta jär­jes­tä­väl­lä seu­ral­la näh­dään omis­sa kisois­sa kehäs­sä mah­dol­li­sim­man isku­ky­kyi­nen jouk­kue. Samoin hän toi­voo näke­vän­sä pai­kal­la run­saas­ti mui­den­kin Poh­jois-Suo­men seu­ro­jen ottelijoita.

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­ho ava­si uuden kil­pai­lu­kau­ten­sa Tik­ku­ri­las­sa hyvin. B 70 kg ‑sar­jas­sa otte­le­va Alek­si Guz­man päät­ti pit­kän kisa­tau­kon­sa. Vas­taan tuli kuusi­kym­men­tä otte­lua otel­lut ruot­sa­lai­sen Vih­to­ri Lind­ström. Lind­ström on osoit­ta­nut tek­nis­tä osaa­mis­taan Ruot­sis­sa ja kuu­lu­nut sar­jan­sa kär­ki-iski­jöi­hin vuo­sia. Täl­lä ker­taa Guz­man osoit­ti voimansa.

– Jos ensim­mäi­nen erä otel­tiin tasai­ses­ti, niin vii­mei­sen KINK:n otte­li­ja vei yli­voi­mai­ses­ti ja ruot­sa­lai­nen sai tun­tea Guz­ma­nin kivi­nyr­kin voi­man. Kuin ihmeen kau­pal­la hän pysyi kuin pysyi­kin pys­tys­sä lop­puun asti. Alek­si kään­si otte­lun jo toi­ses­sa eräs­sä itsel­leen, joten kysei­nen kol­mas erä oli vaan jat­koa sii­hen, Lant­to ker­taa ottelua.

<