Lii­kun­ta­sa­li tai­puu luok­ka­ti­loik­si Ala­ky­läs­sä – Kou­lun väki ja kylä­läi­set toi­vo­vat nopeas­ti pää­tös­tä uudes­ta kou­lus­ta

Pääurakoitsija ISS Palvelut Oy:n Arto Jauhiainen ja Alakylän koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti toteavat, että muutostyöt ovat sujuneet säpäkästi. Miehet seisovat tilassa, johon tulevat naulakot sadalle oppilaalle. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län kou­lun lii­kun­ta­sa­liin val­mis­tuu noin kol­me viik­koa kou­lun alka­mi­sen jäl­keen kor­vaa­vat tilat lähes sata vuot­ta van­han, pala­neen kou­lun luo­ka­ti­lo­jen kor­vaa­jak­si. Ennen tilo­jen val­mis­tu­mis­ta kou­lun­käyn­ti pyri­tään reh­to­ri Vesa Rin­ta-Sän­tin mukaan saa­maan suju­vak­si luku­jär­jes­tys­muu­tok­sil­la, ulko­na opis­ke­lul­la sekä sil­lä, että kaik­ki jak­sa­vat jous­taa arjes­sa.

Sadan oppi­laan luok­ka­ti­loik­si sekä eteis­ti­loik­si muo­vau­tu­nut noin 300 neliön kokoi­nen lii­kun­ta­sa­li on saa­nut myös uuden sisään­käyn­nin, ilmas­toin­nin sekä säh­kö­rat­kai­sut. Lisäk­si kat­toa on osin madal­let­tu ja valais­tus on raken­net­tu uudel­leen. Lat­tioil­le asen­ne­taan matot, sei­nil­le akus­tiik­ka­le­vyt. Pat­ja­va­ras­tos­ta syn­tyy ter­vey­den­hoi­ta­jan tila, jot­ka käyt­tä­vät myös eri­tyi­so­pet­ta­ja, kou­lu­ku­raat­to­ri sekä kou­lup­sy­ko­lo­gi.

– Val­mis­ta on syys­kuun alus­sa. Kyläl­lä ja kou­lul­la toi­vo­taan, että han­ke­työ­ryh­mä saa­daan nopeas­ti kasaan, jot­ta kyläl­le pääs­tään raken­ta­maan kor­vaa­via tilo­ja pala­neel­le kou­lul­le. Ala­ky­län oppi­las­mää­rä ei näy­tä mer­kit­tä­väs­ti ale­ne­van, vaik­ka ennus­teis­sa ei ole otet­tu huo­mioon osay­leis­kaa­van muka­naan tuo­maa muut­to­lii­ket­tä. Vie­lä kuu­den vuo­den­kin pääs­tä olem­me näi­den luke­mien valos­sa 250–300 oppi­laan kou­lu, Rin­ta-Sänt­ti las­kes­ke­lee.

Nyt kyläl­lä odo­tel­laan kii­vaas­ti lin­jauk­sia ja toi­vo­taan, että päät­tä­jät tule­vat tutus­tu­maan kou­lun olo­suh­tei­siin ennen pää­tök­sen­te­koa.

– Olen tyy­ty­väi­nen sii­hen, miten tek­ni­nen toi­mi ja tuki­pal­ve­lut rea­goi­vat mei­dän tilan­tee­seem­me. Asiat läh­ti­vät nopeas­ti jalal­le, eikä mei­tä jätet­ty yksin poh­ti­maan sitä, miten tilan­ne rat­kais­taan. Työt lii­kun­ta­sa­lis­sa läh­ti­vät käyn­tiin jo pari viik­koa tuli­pa­lon jäl­keen.

Lii­kun­ta­sa­lin ohel­la väis­tö­ti­loik­si suun­ni­tel­tiin muun muas­sa Joki­ky­län kou­lua Hau­ki­pu­taan puo­lel­la tai Joki­ran­nan kou­lun tilo­ja.

– Mie­les­tä­ni paras rat­kai­su on, että saam­me kaik­ki olla täl­lä samal­la ton­til­la. Sil­loin sel­viäm­me mah­dol­li­sim­man vähin muu­tok­sin, reh­to­ri sanoo.

Yksi­nään se, että kou­lu paloi, tekee ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä Ala­ky­läs­sä tuka­laa. Lisä­maus­teen­sa antaa koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne, jon­ka vai­ku­tuk­set syk­syn ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin on vie­lä lähes koko­naan auki. Vesa Rin­ta-Sän­tin mukaan kou­lu läh­tee nyt käyn­tiin niin nor­maa­lis­ti, kuin se vain on mah­dol­lis­ta.

– Jou­dum­me ole­maan entis­tä ahtaam­min, vaik­ka pitäi­si pys­tyä ole­maan väl­jem­min, hän har­mit­te­lee.

Opet­ta­jien ja reh­to­ri toi­vee­na Ala­ky­läs­sä on, että nyt saa­tai­siin kes­kit­tyä kou­lun perus­ar­keen. Jos ohjeis­tuk­sia kou­lun jär­jes­tä­mi­ses­tä koro­nan vuok­si tuli­si, Rin­ta-Sänt­ti ajat­te­lee, että joka tapauk­ses­sa 1.–3. luo­kat kävi­si­vät lähio­pe­tuk­ses­sa ja 4.–6. luo­kat vuo­rot­te­le­si­vat lähi- ja etä­ope­tuk­ses­sa.

– Vuo­rot­te­lus­sa opet­ta­jien täy­tyy tuol­loin olla kui­ten­kin tääl­lä kou­lul­la, sil­lä samat opet­ta­jat opet­ta­vat eri luok­ka-astei­ta. Monen­mois­ta mut­kaa on mat­kas­sa, ruo­kai­lun ja ruu­an­ja­ke­lun suju­mi­nen on yksi niis­tä.

Lii­kun­ta­sa­lin olles­sa pois nor­maa­lis­ta käy­tös­tään, kou­lul­la toi­vo­taan satee­ton­ta syk­syä, jot­ta tun­nit voi­daan jär­jes­tää ulko­na. Se, miten tal­ven lii­kun­ta­tun­neis­ta sel­vi­tään, on edel­leen avoin­na. Myös monet urei­luseu­rat ja -poru­kat jää­vät täl­lä het­kel­lä ilman nor­maa­lia har­joi­tus­ti­laan­sa.

– Kyl­lä­hän näis­sä lii­kun­ta­sa­lin tilois­sa jou­du­taan var­mas­ti pari­kin vuot­ta ole­maan, Vesa Rin­ta-Sänt­ti tote­aa.