KINK’s Cup koko­si yhteen kova­ta­soi­sia nyrk­kei­li­jöi­tä

Seitsemästoista KINK's Cup järjestettiin viikonloppuna Kiiminkijoen koululla.Seitsemästoista KINK's Cup järjestettiin viikonloppuna Kiiminkijoen koululla.

Vii­kon­lop­pu­na Kii­min­ki­joen kou­lun lii­kun­ta­sa­li muun­tau­tui nyrk­kei­ly­sa­lik­si, kun his­to­rian seit­se­mäs­tois­ta KINK’s Cup otel­tiin kova­ta­sois­ten nytk­kei­li­jöi­den kes­ken. Kehäs­sä näh­tiin myös vii­si Kii­min­gin oman seu­ran otte­li­jaa. Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to ker­too, että tur­naus kerä­si kehu­ja niin vie­rai­le­vien seu­ro­jen edus­ta­jil­ta kuin ylei­söl­tä­kin. Lan­ton mukaan ylei­söä saa­pui pai­kal­le ihan muka­vas­ti, mut­ta tilaa oli­si riit­tä­nyt useam­mil­le­kin. – Olim­me kah­vio­tuot­tei­den mää­räl­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus