Kou­lun aloi­tus on vaa­ti­nut tark­kaa suun­nit­te­lua

Iin Haminan koulussa on lähes 500 oppilasta, joten opetuksen väljästi järjestäminen vaatii monenlaista porrastusta.Iin Haminan koulussa on lähes 500 oppilasta, joten opetuksen väljästi järjestäminen vaatii monenlaista porrastusta.

Perus­kou­lu­jen ja lukioi­den ope­tus alkaa Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na lähio­pe­tuk­se­na. Ope­tus­hal­li­tus ja THL ovat anta­neet ope­tuk­seen ohjei­ta, joi­den mukaan kou­lun tilat on hyvä jär­jes­tää taval­lis­ta väl­jem­min ja kou­lus­sa tulee vält­tää tai vähen­tää tar­peet­to­mia fyy­si­siä lähi­kon­tak­te­ja. Tämä on vaa­ti­nut tavan­omais­ta moni­mut­kai­sem­pia suun­ni­tel­mia. Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri ker­too, että koro­na­ti­lan­ne on lisän­nyt val­mis­te­lua. – Olem­me…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus