Koro­naan lii­tet­ty kuo­le­man­ta­paus Jaa­ran­kar­ta­nos­sa Kiimingissä

Maa­nan­tai­na 16.11. Oulus­sa tapah­tu­nut koro­naan liit­ty­vä kuo­le­man­ta­paus ilme­ni Jaa­ran­kar­ta­non tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä Kiimingissä.

Oulun kau­pun­ki tie­dot­ti aiem­min 8.11. ja 10.11., että Jaa­ran­kar­ta­non yksi­kös­sä oli tapah­tu­nut työn­te­ki­jöi­den ja asuk­kai­den jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Jouk­koal­tis­tu­mi­sen syy­nä oli työn­te­ki­jän oiree­ton tar­tun­ta. Kaik­ki asuk­kaat ja työn­te­ki­jät tes­tat­tiin heti työn­te­ki­jän tar­tun­nan tul­tua ilmi, ja uusin­ta­tes­tauk­sia on teh­ty ja teh­dään lie­vil­lä­kin oireilla.

Jouk­koal­tis­tu­mi­sen seu­rauk­se­na Jaa­ran­kar­ta­nos­sa on kol­mel­la asuk­kaal­la todet­tu koro­na­tar­tun­ta ja heis­tä yksi on meneh­ty­nyt. Kaik­ki koro­na­tar­tun­nan saa­neet ovat saman osas­ton asuk­kai­ta. Myös kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä on todet­tu koro­na­tar­tun­ta. Täl­lä het­kel­lä sai­ras­tu­nei­den lisäk­si yhdek­sän työn­te­ki­jää on karan­tee­nis­sa altis­tu­mi­sen vuoksi.

Tilan­net­ta Jaa­ran­kar­ta­nos­sa on seu­rat­tu tii­viis­ti, ja käy­tös­sä ovat olleet laa­jat tur­va­toi­met, jot­ta tar­tun­nat eivät leviäisi.

Tar­tun­nan tul­tua ilmi on toi­mit­tu kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin ja Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön anta­mien ohjei­den mukaan. Asuk­kai­den liik­ku­mi­nen yksi­kös­sä on rajat­tu omaan osas­toon, yhtei­siä tilo­ja käy­te­tään rajoi­te­tus­ti eikä yhteis­ruo­kai­lu­ja jär­jes­te­tä. Työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät kaik­kien asuk­kai­den kans­sa täy­des­sä suo­ja­va­rus­tuk­ses­sa. Työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­ly on pyrit­ty rajaa­maan vain omis­sa yksi­köis­sä tapah­tu­vak­si. Uusin­ta­tes­tauk­sia asuk­kail­le on teh­ty her­käs­ti lie­vil­lä ja epä­tyy­pil­li­sil­lä­kin oireilla.Sairastumisista ja karan­tee­neis­ta joh­tuen myös sijais­työ­voi­maa on ollut käy­tös­sä. Myös puh­taus­pal­ve­lut yksi­kös­sä toi­mi­vat tehos­te­tus­ti. Vie­rai­lut Jaa­ran­kar­ta­noon on rajoi­tet­tu toistaiseksi.

Kevääs­tä alkaen Oulun kau­pun­gin asu­mi­syk­si­köis­sä on toi­mit­tu Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ohjei­den mukaan, muun muas­sa suu-nenä­suo­jai­met ovat olleet jat­ku­vas­sa käy­tös­sä ja vie­rai­lut jär­jes­tet­ty tur­val­li­ses­ti. Suo­jaus­käy­tän­tö­jä on myös yksi­kös­sä ker­rat­tu säännöllisesti.

Pal­ve­lu­ta­lon asiak­kai­den omai­sia on pidet­ty ajan tasal­la tilan­tees­ta. He ovat suh­tau­tu­neet rau­hal­li­ses­ti tilan­tee­seen ja ovat olleet ymmär­tä­väi­siä tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den ja rajoi­tus­toi­mien suhteen.

Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa tar­jo­taan kodin­omai­sia asu­mis­pal­ve­lu­ja van­huk­sil­le, jot­ka eivät enää tule toi­meen koti­hoi­don pal­ve­lu­jen tur­vin koto­na. Tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen hoi­to on ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta sisäl­täen asuk­kaan tar­pei­den mukaan päi­vit­täi­sen perus­hoi­don, ate­ria­pal­ve­lut, sii­vouk­sen ja turvapalvelun.