Koi­te­lin pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyyn poik­keuk­sia lauantaina

Lauantaina juhlitaan jälleen loppuunmyytyä Koiteli elää! -festivaalia. Arkistokuva: TUIJA JÄRVELÄ-UUSITALO

Lau­an­tai­na juh­lit­ta­va Koi­te­li Elää ‑fes­ti­vaa­li kokei­lee tänä vuon­na eri­lais­ta pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyä. Koi­te­lin alu­eel­la pysä­köin­ti on inva-paik­ko­ja lukuu­not­ta­mat­ta koko­naan kielletty.

Fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­lan mukaan uuden­lai­seen park­ki­jär­jes­te­lyyn on pää­dyt­ty, sil­lä aiem­pi­na vuo­si­na pysä­köin­ti alu­eel­la on aiheut­ta­nut ongelmia.

– Ihmi­set ovat jät­tä­neet auto­jaan esi­mer­kik­si Koi­te­lin­tien var­teen, jos­sa ne ovat häi­rin­neet pai­kal­lis­ta elämää.

Lisäk­si tien­var­si­py­sä­köin­ti Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä on Esko­lan mukaan todet­tu tur­val­li­suus­ris­kik­si, kos­ka fes­ti­vaa­li­vie­raat jou­tu­vat kul­ke­maan tiel­lä auto­jen välis­sä sekä ylit­tä­mään tien muun lii­ken­teen lomassa.

Esko­lan mukaan fes­ti­vaa­lin ajak­si on haet­tu lupa, joka kiel­tää pysä­köin­nin Koi­te­lin­kos­ken­tien var­teen lau­an­tai­na. Pai­kal­la on useam­pi lii­ken­tee­noh­jaa­ja val­vo­mas­sa liikennettä.

Autot etä­park­kiin

Fes­ti­vaa­li­vie­rai­ta ohjeis­te­taan jät­tä­mään autot Kii­min­gin kes­kus­taan Joki­ran­nan kou­lun etä­park­kiin, jos­ta fes­ti­vaa­lia­lu­eel­le on mak­sul­li­nen bus­si­kul­je­tus. Esko­lan mukaan bus­se­ja kul­kee Koi­te­lin ja etä­par­kin välil­lä 15–20 minuu­tin välein, ja mat­ka kes­tää vain muu­ta­man minuutin.

– Joki­ran­nan kou­lul­le mah­tuu park­kiin useam­pi sata autoa, ja etä­par­kis­sa ovat opas­ta­mas­sa pysäköinninohjaajat.

Bus­si­kul­je­tuk­sia tapah­tu­maan on jär­jes­tet­ty aikai­sem­pia vuo­sia enem­män myös Oulun kes­kus­tas­ta, Jää­lis­tä ja Kii­min­gin van­hal­ta kun­nan­ta­lol­ta. Bus­si­kul­je­tuk­siin voi ostaa ennak­ko­li­pun Saa­ga Tra­ve­lin verkkokaupasta.

Fes­ti­vaa­lia­lu­eel­le voi tul­la myös tak­sil­la tai muul­la kyydillä.

–Fes­ti­vaa­li­vie­rai­ta pai­kal­le tiput­ta­vat autot mah­tu­vat kään­ty­mään bus­sien kään­tö­pai­kal­la. Se on tur­val­li­sem­paa ja hel­pom­paa, kun autois­ta ei tar­vit­se jää­dä tien varteen.

Kokei­lus­ta pysyväksi

Esko­lan mukaan uusi pysä­köin­ti­jär­jes­te­ly on pit­kän har­kin­nan tulos, joka ote­taan tule­vai­suu­des­sa käyt­töön myös muis­sa isois­sa Koi­te­li elää ‑tapah­tu­mis­sa.

– Esi­mer­kik­si syk­syl­lä vie­tet­tä­vään Koi­te­li elää lap­sil­le ‑tapah­tu­maan jär­jes­täm­me myös bus­si­kul­je­tuk­set ja etäparkkipaikan.

Esko­lan mukaan pysä­köin­ti­muu­tok­set vaa­ti­vat myös tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­tä opet­te­lua, mut­ta uskoo nii­den ole­van kannattavia.

Esko­la muis­tut­taa, että tänään tors­tai­na fes­ti­vaa­li­li­pun voi vie­lä vaih­taa etu­kä­teen ran­nek­kee­seen Kii­min­gin K‑Supermarketissa iltayh­dek­sään asti.

– Etu­kä­teen oste­tut bus­si­li­put ja vaih­de­tut fes­ti­vaa­li­ran­nek­keet nopeut­ta­vat aina fes­ti­vaa­lia­lu­eel­le saa­pu­mis­ta, Esko­la toteaa.