Röy­tän saa­res­sa roka­taan lau­an­tai­na

Tunnelmia viime vuoden Röyttä Rockista. Arkistokuva: INKERI HARJU

Iin Röy­tän saa­res­sa jär­jes­te­tään lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Röyt­tä Rock -tapah­tu­ma. Kult­tuu­riyh­dis­tys Perä­me­ren Hel­mi ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Röyt­tä Roc­kin jär­jes­tä­jä­nä toi­mi­va Nii­na Halo­nen ker­too, että lip­pu­kaup­pa on käy­nyt koh­ta­lai­ses­ti, ja puo­let lipuis­ta on myy­ty.

– Tänä vuon­na myym­me lip­pu­ja 350 hen­gel­le, mikä on 50 enem­män kuin vii­me vuon­na. Kas­va­tam­me asia­kas­mää­rää varo­vas­ti saa­ren kapa­si­tee­tin huo­mioi­den.

Röyt­tä Roc­kiin saa ostet­tua kul­je­tuk­sen sisäl­tä­viä lip­pu­ja. Oulus­ta läh­te­vä kul­je­tus­pa­ket­ti on lop­puun­myy­ty, ja Iin toril­ta läh­te­vään kyy­di­tyk­seen on Halo­sen mukaan enää muu­ta­ma paik­ka jäl­jel­lä.

– Iin Praa­vas­ta läh­te­vään kyy­di­tyk­seen on hyvin paik­ko­ja jäl­jel­lä. Saa­reen pää­see myös omal­la veneel­lä tai vene­tak­sil­la Praa­vas­ta. Omal­la veneel­lä kul­ke­van on hyvä varau­tua mah­dol­li­siin sata­ma­ruuh­kiin.

Lip­pu­ja voi ostaa Röyt­tä Roc­kin verk­ko­si­vuil­ta.

Mukaan sään­mu­kai­nen varus­tus ja hyvä mie­li

Tänä kesä­nä Röyt­tä Roc­kin artis­ti­kat­tauk­seen kuu­lu­vat muun muas­sa Radio­pu­he­li­met, Elai­ne, Neon­dad, Made­kos­ki, ja New Rising Suns. Lisäk­si esiin­ty­mäs­sä on tänä kesä­nä usei­ta fes­ta­rei­ta kier­tä­nyt indie­yh­tye Maus­te­ty­töt.

– Saim­me alku­vuo­des­ta idean pyy­tää Maus­te­tyt­tö­jä esiin­ty­mään. Olim­me liik­keel­lä hyvään aikaan, sil­lä hei­dän keik­ka­ka­len­te­ris­saan sat­tui ole­maan vie­lä lau­an­tai­päi­vä vapaa­na, Halo­nen iloit­see.

Röyt­tä Roc­kin val­mis­te­lu alkaa tänä vuon­na vii­me kesää aikai­sem­min, ja pai­kal­la hää­rii parin­kym­me­nen hen­gen tal­koo­po­ruk­ka.

Halo­nen halu­aa muis­tut­taa tapah­tu­ma­vie­rai­ta sään­mu­kai­ses­ta varus­tuk­ses­ta sekä kehot­taa varaa­maan saa­reen mukaan myös käteis­tä, sil­lä kort­ti­päät­tei­den toi­mi­vuus ei saa­res­sa ole täy­sin taat­tu.

– Olem­me saa­res­sa säi­den armoil­la, ja toi­von tapah­tu­ma­vie­rai­den ymmär­tä­vän, että sen vuok­si aika­tau­lut­kin voi­vat elää. Mat­kaan kan­nat­taa­kin läh­teä ren­nol­la ja hyväl­lä asen­teel­la, niin kai­kil­la on muka­vaa, Halo­nen tii­vis­tää.