Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li siir­tyy ensi vuo­teen

Ruusut tanssittivat festariyleisöä viime vuoden Koiteli elää -festareilla pimeän jo laskeuduttua Koitelin ylle. Tämän vuoden festivaali joudutaan siirtämään ensi vuodelle.

Suu­res­ta suo­sios­ta naut­ti­va Koi­te­li elää –fes­ti­vaa­li peruun­tuu koro­na­ti­lan­teen vuok­si täl­tä vuo­del­ta. Jo vii­me jou­lu­kuus­sa lip­pun­sa lop­puun­myy­nyt fes­ti­vaa­li on pää­tet­ty jär­jes­tää seu­raa­van ker­ran 13.–14.8.2021.

–Kysees­sä on mei­dän 10-vuo­tis juh­la­vuo­si, joten teem­me tämän pää­tök­sen ras­kain mie­lin, tote­aa Koi­te­li elää ry:n tuo­re puheen­joh­ta­ja Reet­ta Häy­ry­nen.

– Koro­na­ti­lan­tees­sa meil­le on kui­ten­kin tär­kein­tä, että tapah­tu­mam­me on tur­val­li­nen niin kävi­jöil­le kuin teki­jöil­le­kin, joten muu­ta vaih­toeh­toa ei tämän vuo­den osal­ta jää­nyt.

Lähes kaik­ki samat artis­tit on saa­tu kiin­ni­tet­tyä seu­raa­val­le vuo­del­le.

– Ainoas­taan Vesa­la, jon­ka piti esiin­tyä fes­ti­vaa­lil­la folk-triol­laan, on vie­lä epä­var­ma ja, Ans­si Kelal­ta odo­te­taan vie­lä vah­vis­tus­ta. Muu­toin ohjel­mis­to on täy­sin sama. Toi­vom­me, että ihmi­set pitä­vät lip­pun­sa ja käyt­tä­vät ne ensi vuon­na mah­dol­li­sis­ta pie­nis­tä muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta, mut­ta avaam­me tie­tys­ti myös mah­dol­li­suu­den lipun palau­tuk­seen. Tie­do­tam­me täs­tä lisää verk­ko­si­vul­lam­me ja some-kana­vis­sa. Mah­dol­li­set palau­tu­vat liput mene­vät palau­tuk­sen myö­tä takai­sin myyn­tiin ja nii­tä voi ostaa Tike­tin verk­ko­kau­pas­ta tai puhe­lin­pal­ve­lus­ta, ker­too Koi­te­li elää ry:n tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sir­pa Esko­la.

Aivan täy­sin ilman Koi­te­li elää –ilma­pii­riä ei tar­vit­se tänä kesä­nä kui­ten­kaan olla. Yhdis­tys jär­jes­tää kak­si hyvin tur­va­vä­lein tuo­tet­ta­vaa lau­luil­taa Koi­te­lis­sa kesä- ja hei­nä­kuus­sa ja elo­kuun 15. päi­vä näh­dään ver­kos­sa Koi­te­li elää –live stream, joka kuva­taan Koi­te­lis­sa ilman ylei­söä. Ver­kos­sa lähe­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa juh­lis­te­taan juh­la­vuot­ta hyvän live­musii­kin ja tapah­tu­man his­to­ri­aa pei­laa­van ohjel­man kaut­ta ja lähe­tys teh­dään yhteis­työs­sä myös kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan juh­lis­ta­van Oulun Juh­la­viik­ko­jen kans­sa. Verk­ko­ta­pah­tu­ma on ilmai­nen kai­kil­le kat­sel­la ja kuun­nel­la.