Kii­min­ki­läi­set yksin­lau­la­jat yhteis­vas­tuu­ta tukemassa

Yhteisvastuukonsertin laulajia harjoituksissa. (Kuva: Jarkko Metsänheimo)Yhteisvastuukonsertin laulajia harjoituksissa. (Kuva: Jarkko Metsänheimo)

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 2.4. kel­lo 18 hen­gel­li­sen musii­kin kon­sert­ti, jon­ka tuo­tol­la tue­taan yhteis­vas­tuu­ke­räys­tä. Kah­vi­tar­joi­lu alkaa jo kel­lo 17.15 ja vapaa­eh­toi­nen kah­vi­ra­ha sekä ohjel­ma­mak­su ohja­taan yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen. Keräyk­sen koh­tee­na on nuor­ten väki­val­lan ehkäi­syyn ja sovit­te­luun teh­tä­vä työ.

Kii­min­ki­läi­set yksin­lau­la­jat esit­tä­vät yksin­lau­lu­ja ja duet­to­ja. Esiin­ty­mäs­sä ovat Caro­li­ne ja Mar­kus Ala­kärp­pä, Tan­ja Hök­kä, Tapio Kuk­ko, Mat­ti Lau­ri­la, Satu ja Hen­ri Mali­nen, Anna-Mari ja Matt­hew Neva­la, Mar­jo-Riik­ka Pelt­ta­ri, Saa­na Puhak­ka, San­na Ranua sekä Eira ja Heik­ki Saa­re­la. Säes­tyk­sis­tä vas­taa­vat Jark­ko Met­sän­hei­mo ja Anna-Mari Neva­la.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.