Kes­kus­tan Ait­ta­kum­pu: Val­ta­tie 20 ja val­ta­tie 5 lisät­tä­vä koko­naan pääväyläverkkoon

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii Kuusamontien liittämistä pääväyläverkkoon. Valtatie 20 eli Kuusamontie taas on ainoa maaväylä, jota matkailijat ja rahtiliikenne käyttävät välillä Kuusamo-Oulu. (Arkistokuva:Milja Mustonen)Kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii Kuusamontien liittämistä pääväyläverkkoon. Valtatie 20 eli Kuusamontie on ainoa maaväylä, jota matkailijat ja rahtiliikenne käyttävät välillä Kuusamo-Oulu. (Arkistokuva:Milja Mustonen)

Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) esit­tää toi­men­pi­dea­loit­tees­saan, että val­ta­tie 20 välil­lä Kuusamo–Oulu sekä val­ta­tie 5 välil­lä Kajaani–Sodankylä lisä­tään pääväyläasetukseen.

– Pää­väy­lä­ver­kon laa­jen­ta­mi­sel­la oli­si suu­ri alu­eel­li­nen mer­ki­tys niin kul­je­tusa­lan ja met­sä­teol­li­suu­den kuin mat­kai­lun ja huol­to­var­muu­den tule­vai­suu­del­le. Alu­een asuk­kail­le ja yri­ty­se­lä­mäl­le on hyvin kiel­tei­nen vies­ti, että alue on jätet­ty koko­naan pois pääväyläkartalta.

Vuo­den 2019 alus­ta voi­maan tul­leel­la lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön ase­tuk­sel­la sää­de­tään maan­tei­den ja rau­ta­tei­den pää­väy­lis­tä ja nii­den palvelutasosta.

– Val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä val­ta­tie 5 on ase­tuk­sel­la sää­det­ty kuu­lu­van pää­väy­lä­verk­koon vain välil­lä Kajaa­ni-Lusi. Val­ta­tie 20 välil­lä Kuusamo–Oulu taas on jätet­ty koko­naan pää­väy­lä­ver­kon ulko­puo­lel­le, Ait­ta­kum­pu harmittelee.

Hän tote­aa, että val­ta­tie 5 Kajaa­nis­ta Sodan­ky­lään asti on val­ta­tie 4:sen ohel­la vaih­toeh­toi­nen väy­lä eri­tyi­ses­ti rah­ti­lii­ken­teel­le ja mat­kai­lul­le. Val­ta­tie 20 eli Kuusa­mon­tie taas on ainoa maa­väy­lä, jota mat­kai­li­jat ja rah­ti­lii­ken­ne käyt­tä­vät välil­lä Kuusamo-Oulu.

– Onkin huo­mioi­ta­va, että Kajaa­nis­ta Kemi­jär­vel­le ja Kuusa­mos­ta Ouluun ei vie­lä ole rai­deyh­teyt­tä. Tämä koros­taa maan­tei­den mer­ki­tys­tä täl­lä alu­eel­la, jol­la on Suo­men met­sä­ta­lou­des­sa ja mat­kai­lus­sa olen­nai­nen ase­ma. Näi­den väy­lien kehit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä mui­den alu­een maan­tei­den kehit­tä­mi­sen ohella.

Ait­ta­kum­pu muis­tut­taa, että Kuusamo–Oulu väli on maam­me lii­ken­nöi­dyin maan­tie­reit­ti Oulun poh­jois­puo­lel­la Oulu-Tor­nio ja Keminmaa–Rovaniemi välin ohel­la. Muun muas­sa Sto­ra Enson Oulun teh­taan tuo­tan­non muu­tos ja Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­sen uusin­ta on lisän­nyt enti­ses­tään puu­ta­va­ra­kul­je­tuk­sia reitillä.

- Koti­maan mat­kai­lu Koil­lis­maal­le, mukaan lukien Syöt­teen ja Rukan mat­kai­lu­kes­kuk­set, ovat lisän­neet ja yhä lisää­vät lii­ken­net­tä sekä val­ta­tiel­lä 20 että val­ta­tiel­lä 5. Esi­mer­kik­si kysei­set mat­kai­lu­kes­kuk­set ovat lähi­vuo­si­na toteut­ta­neet tai toteut­ta­mas­sa inves­toin­te­ja yhteen­sä vähin­tään 50 mil­joo­nal­la eurolla.

Ait­ta­kum­pu tote­aa, että mök­kien raken­ta­mi­nen ja niil­le kul­ke­mi­nen on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Suu­ri osa Koil­lis­maan ja Kai­nuun mök­kien omis­ta­jis­ta on ulkopaikkakuntalaisia.

– On myös muis­tet­ta­va, että Suo­men kai­kis­ta luon­non­va­roi­hin perus­tu­vis­ta uusis­ta inves­toin­neis­ta 70 pro­sent­tia kes­kit­tyy Poh­jois-Suo­meen. Näis­tä kul­je­tus­lii­ken­net­tä val­ta­tiel­lä 20 ja val­ta­tiel­lä 5 lisää­vät eri­tyi­ses­ti Sto­ra Enson kar­ton­ki­teh­das Oulus­sa, Met­sä Fibren bio­tuo­te­teh­das Kemis­sä, Boreal Bio­re­fin bio­sel­lu­teh­das Kemi­jär­vel­lä ja KaiCell Fiber­sin bio­tuo­te­teh­das Paltamossa.

Ait­ta­kum­pu kerää par­hail­laan kan­san­edus­ta­jien nimiä aihee­seen liit­ty­vään toimenpidealoitteeseensa.