Ala­ky­län osay­leis­kaa­vas­ta jäl­leen uusi ehdo­tus nähtäville

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän sekä Hanhiperän osayleiskaavatyöötä on tehty vuodesta 2015. Nyt näyttää siltä, että pitkän urakan maali lähestyy. (Arkisto: Teea Tunturi)Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän sekä Hanhiperän osayleiskaavatyöötä on tehty vuodesta 2015. Nyt näyttää siltä, että pitkän urakan maali lähestyy. (Arkisto: Teea Tunturi)

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va on ollut tekeil­lä jo vuo­sia. Nyt esil­le on jäl­leen ase­tet­tu uusi ehdo­tus, jos­sa asuk­kai­den muis­tu­tuk­set edel­li­seen ehdo­tuk­seen on pyrit­ty otta­maan huo­mioon. Edel­li­ses­tä ehdo­tuk­ses­ta jätet­tiin kaik­ki­aan seit­se­män muis­tu­tus­ta, jois­sa esi­tet­tiin muu­tok­sia kylä­aluei­den rajauksiin.

Ongel­mal­li­sek­si alu­een kaa­voi­tuk­ses­sa on muo­dos­tu­nut Kii­min­ki­joen tul­vauh­ka-mal­lin­nus, ja se, että raken­nus­lu­paa ei voi­da myön­tää raken­nus­pai­kal­le, jon­ne tie­yh­teys kat­ke­aa tul­van vuoksi.

Saa­dun palaut­teen perus­teel­la nyt esil­lä ole­vaan ehdo­tuk­seen on teh­ty muu­tok­sia Ala­ky­län, Tirin­ky­län ja Hai­pus­ky­län kylä­alu­ee­seen, Hon­ka­sen kylä­alu­ee­seen, Kuk­ku­lan­rai­tin kylä­alu­ee­seen sekä Taka­lon­tien kylä­alu­ee­seen. Ensin mai­nit­tua on laa­jen­net­tu ete­län suun­taan, Hon­ka­sen­tien var­teen on mer­kit­ty yhte­näi­nen kylä­alue, jota on laa­jen­net­tu poh­joi­sen suun­taan, Taka­lon­tien kylä­aluet­ta on laa­jen­net­tu poh­joi­sen suun­taan samoin kuin Kuk­ku­lan­rai­tin kylä­aluet­ta. Emä­ti­la­tar­kas­te­lu­jen perus­teel­la kylä­alueil­la on yhteen­sä noin 150 uut­ta rakennuspaikkaa.

Kaa­va­kart­taan mer­kit­tiin täs­sä vai­hees­sa myös uudet luon­non­suo­je­lua­lu­eet Maja­vao­jan ja Pik­ku-Maja­van varrella.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Jor­ma Les­ke­lä ker­toi Ran­ta­poh­jal­le tou­ko­kuus­sa 2021 usko­van­sa, että pit­kään jat­ku­nut pro­ses­si lähes­tyy nyt maa­lia ja par­haas­sa tapauk­ses­sa kaa­va on lain­voi­mai­nen jo lop­pu­ke­säs­tä tai alkusyksystä.

Osay­leis­kaa­van ehdo­tus on näh­tä­vil­lä 23.6. saakka.