Pent­ti Pus­si­sen muistolle

Ahke­ra teki­jä on pois­sa. Kas­vu­ym­pä­ris­tös­tään voi­mak­kaas­ti eteen­päin pon­nis­tel­len, oman tien­sä ahke­ran kul­ki­jan teh­tä­vä on saa­vut­ta­nut määränpään.

Pent­ti Pus­si­nen syn­tyi 21.3.1935 Mar­tin­nie­mes­sä ja kuo­li 15.5.2022.

Vilk­kaan koti­ky­län Mar­tin­nie­men kas­vat­ti Pent­ti Pus­si­nen oppi jo var­hain työn­te­koon. Kas­vua­lus­tan hänen työ­ural­leen antoi kau­pan­te­ko ja lii­ke-elä­mä. Ajal­le tyy­pil­li­set urhei­lu­har­ras­tuk­set antoi­vat suun­taa läpi elä­män, ja urhei­lu kul­ki muka­na myös omas­sa per­hees­sä aivan hui­pul­le asti.

Moni­säi­kei­nen tie joh­ti tar­mo­kas­ta nuo­ru­kais­ta osuus­kau­pan-lin­jal­le ja maa­seu­dun taa­ja­mis­sa myy­mä­län­hoi­ta­jien teh­tä­vien kaut­ta eteen­päin. Per­he­kin muo­tou­tui näi­den osuus­kau­pan vuo­sien aika­na. Osaa­van nuo­ru­kai­sen kau­pal­li­nen ura jat­kui edel­leen vaa­ti­vim­piin teh­tä­viin. Hel­ka­ma-pyö­räs­sä pit­kä pii­ri­pääl­li­kön ura jat­kui elä­ke­päi­viin saakka.

Nuo­res­ta saak­ka urhei­luseu­ra- ja jär­jes­tö­toi­min­ta oli Pen­til­le sydä­me­na­sia. Koti­kun­nan venei­lyn kehit­tä­mi­nen oli hänel­le tär­keä pon­nis­tus. Perus­ta­ja­jä­se­ne­nä Putaan Pur­ren venei­ly­seu­ras­sa hän toi­mi vuo­si­kym­me­niä koko sydä­mel­lään aktii­vi­ses­ti orga­ni­saat­to­ri­na ja voi­mi­aan sääs­tä­mät­tä muun muas­sa lei­ri­toi­min­nan toteut­ta­ja­na. Hän oli myös San­ta­hol­man sata­man ja Hau­ki­pu­taan Telak­kayh­dis­tyk­sen perus­ta­ja ja kunniajäsen.

Ran­ta­poh­jas­sa Pent­ti otti usein kan­taa venei­lyyn ja mui­hin ajan­koh­tai­siin asioi­hin liit­tyen kir­joi­tuk­sil­laan nimi­mer­kil­lä Knaapi.

Pent­tiä jää­vät suu­res­ti kai­paa­maan ja rak­kau­del­la muis­ta­maan vai­mo, lap­set, lap­sen­lap­set, sis­ko ja veli per­hei­neen ja muut läheiset.

Kai­su Hurskainen

Kir­joit­ta­ja on Pen­tin sisar