Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­siin yleisöryntäys

Lisää tilaa ja sateelta suojaa antoi pihalle pystytetty iso teltta. Putaan Pullan Antti Tyykiluoto oli iloinen väkimäärästä. Kahvi- ja munkkijonossa Tarja Huru (oik.) ja Suvi Piekkola.

Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin vii­me tors­tai­na kah­vi­tar­joi­lun ja winer­munk­kien kera Mar­tin­nie­mes­sä. Sade­päi­vä­kään ei tah­tia hai­tan­nut, vaan väkeä saa­pui san­koin jou­koin pai­kal­le koko päi­vän lähel­tä ja kau­em­paa­kin heti ovien avau­dut­tua. Odo­tet­tui­hin ava­jai­siin oli varau­dut­tu lei­po­mal­la tuhat munkkia.

Kävi­jöis­sä ihas­tus­ta herät­tä­nyt myy­mä­lä-kah­vio sijait­see kaut­taal­taan remon­toi­dun ja laa­jen­ne­tun lei­po­mon yhtey­des­sä tutus­sa pai­kas­sa Sepän­tiel­lä. Lei­po­mon mit­ta­va uudis­tus val­mis­tui vii­me vuon­na, mut­ta koro­nan takia myy­mä­län avaa­mi­sel­le jou­dut­tiin odot­ta­maan otol­lis­ta aikaa. Remon­tin ja koro­nan ajan lei­po­mo­myy­mä­lä toi­mi väis­tö­ti­lois­sa Verstasmutkassa.

– On tätä niin odo­tet­tu kovas­ti, kuu­lui monen kävi­jän kommenttina.

Ava­jai­siin tul­leet Tar­ja Huru, Suvi Piek­ko­la ja Sir­pa Poh­jo­nen-Räi­hä piti­vät näkemästään.

– On rik­kaus, että meil­lä on tääl­lä näin hyvä ja moni­puo­li­nen lei­po­mo ja uusi hie­no lei­po­mo­myy­mä­lä, sum­ma­si Tar­ja Huru.

Hymyyn aihet­ta oli myös lei­po­mon väel­lä. Jän­ni­tys­mo­men­tin toi sade, mut­ta eivät kävi­jät olleet soke­ris­ta, vaan kut­sua ava­jai­siin oli kuultu.

– Vih­doin­kin, tätä on suun­ni­tel­tu pit­kään, iloit­si Putaan Pul­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Tyy­ki­luo­to. Hän luot­saa per­hey­ri­tys­tä sisa­rus­ten­sa Hel­min ja Antin kans­sa toi­ses­sa suku­pol­ves­sa, ja kol­mat­ta­kin pol­vea on jo muka­na toi­min­nas­sa. Lei­po­mon perus­ti isä Rei­no Tyy­ki­luo­to vuon­na 1978.

– Ensim­mäi­nen muis­ti­ku­va itsel­lä­ni on, kun pää­sin lei­po­mol­le mais­te­le­maan munk­ke­ja. Nii­tä on lei­vot­tu aivan alus­ta läh­tien ja sik­si munk­ke­ja pää­dyt­tiin tar­joi­le­maan nyt ava­jai­sis­sa­kin, ker­toi Ant­ti Tyykiluoto.

Putaan Pul­la on yksi har­vois­ta poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa sijait­se­vis­ta kes­ki­suu­ris­ta lei­po­mois­ta. Lei­po­mo­tuot­teet ovat tun­net­tu­ja kaut­ta maan. Lei­pää ja veh­nä­siä toi­mi­te­taan kaup­poi­hin laa­jal­le alu­eel­le. Tyy­ki­luo­to on tyy­ty­väi­nen, että Putaan Pul­la voi omal­ta osal­taan tar­jo­ta pal­ve­lui­ta entis­tä parem­min nyt myös uudes­sa leipomomyymälässä.

– Myös Lapin-mat­kaa­jat poik­kea­vat usein hake­mas­sa tuliai­sia, ja nyt tähän on aiem­paa hel­pom­pi kaik­kien tulla.

Lei­po­mo­tuot­tei­den myyn­nin ohel­la tar­jol­la on kah­vios­sa suo­lais­ta ja make­aa sekä keit­to­lou­nas. Uutuuk­si­na tar­jon­taan kuu­lu­vat eri­lai­set täy­te­tyt lei­vät ja salaat­tian­nok­set pai­kan pääl­lä nau­tit­ta­vak­si tai otet­ta­vak­si mukaan. Kah­vios­sa on sisäl­lä pari­kym­men­tä asia­kas­paik­kaa ja saman ver­ran paik­ko­ja löy­tyy myös ulkoterassilta.

Ava­jai­sis­sa muka­na oli myös mui­ta lähia­lu­een toi­mi­joi­ta. Kal­le Hil­tu­la edus­ti Ruo­ka­poh­jo­lan liha- ja kala­tuot­tei­ta. Kala­säi­lyk­keis­sä muik­ku­ja lukuu­not­ta­mat­ta kalat ovat peräi­sin Halo­sen­lah­den kalas­ta­jil­ta. Hil­tu­lal­le Halo­sen­nie­mi on tut­tu nuo­ruus­vuo­sil­ta. Työ­elä­mää kau­pan alal­la hänel­le on ker­ty­nyt jo 55 vuo­den ajalta.

– Ensim­mäi­ses­sä työ­haas­tat­te­lus­sa Mar­tin Valin­taan kysyt­tiin, onko pojal­la kovia työ­ha­lu­ja. Nii­tä­hän löy­tyi, myhäi­li Hiltula.

Mar­tin­nie­mes­sä käsi­työ­nä suklaa­ta val­mis­ta­va Jou­ni Rusa­nen Chocok­sis­ta oli esit­te­le­mäs­sä tuot­tei­taan ja mais­tat­ti ter­val­ta vivah­ta­vaa suklaa­taa. Uusia makue­lä­myk­siä hän kehit­te­lee koko ajan. Iin Kala­lii­ke Kuhan kojul­la kala­herk­ku­ja pais­te­li kok­ki Jan­ne Pek­ka­la. Pai­kal­la oli myös JJ-Lihan rek­ka tuotteineen.