Uusi Pos­tin nou­to­pis­te avau­tuu HaukiKirppiksellä

rittäjä Tero Puhakka kertoo tarttuneensa mielellään haasteeseen ottaa hoidettavaksi Postin noutopiste HaukiKirppikselle.rittäjä Tero Puhakka kertoo tarttuneensa mielellään haasteeseen ottaa hoidettavaksi Postin noutopiste HaukiKirppikselle.

Pos­tin uusi nou­to­pis­te ava­taan Hau­ki­pu­taal­la per­jan­tai­na 1. hei­nä­kuu­ta Hau­ki­Kirp­pik­sel­lä Revon­tie 47:ssä. Nou­to­pis­teel­tä kirp­pik­sen tis­kil­tä voi hakea saa­pu­nei­ta paket­te­ja ja jät­tää lähe­tet­tä­väk­si val­miik­si mak­set­tu­ja paket­te­ja pos­tin kuljetettavaksi.

Hau­ki­Kirp­pi­sen yrit­tä­jä Tero Puhak­ka ker­too tart­tu­neen­sa tar­jot­tuun haas­tee­seen ottaa Pos­tin nou­to­pis­te­pal­ve­lu hoi­det­ta­vak­si oman toi­min­nan oheen.

– Koen tär­keäk­si, että Hau­ki­pu­taal­le saa­daan nou­to­pis­te, eikä asioi­maan tar­vit­se läh­teä omal­ta kyläl­tä kau­em­mak­si Iihin tai Oulun pis­tei­siin. Pos­tin pal­ve­lu moni­puo­lis­taa osal­taan kirp­pik­sen pal­ve­lu­tar­jon­taa ja lisää asia­kas­vir­taa. Monil­le tämä paik­ka on tut­tu, mut­ta toi­von mukaan saam­me myös uusia kävi­jöi­tä, tote­aa Puhakka.

Pos­tin alue­pääl­lik­kö Sau­li Met­sä­vir­ta on iloi­nen, että Hau­ki­pu­taal­ta löy­tyi uusi kump­pa­ni. Pos­tin ja Ari­nan yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyi Hau­ki­pu­taan S‑marketissa tänä keväänä.

– Täs­tä muu­tok­ses­ta joh­tuen Pos­til­la on ollut läh­tö­koh­ta­na ja tär­keä­nä tavoit­tee­na löy­tää yri­tys­kump­pa­ni nou­to­pis­teen avaa­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­la. Myös asiak­kail­ta on tul­lut pal­jon palau­tet­ta ja toi­vei­ta asias­ta, sanoo Metsävirta.

Huo­mioi­ta­vaa on kui­ten­kin, että Hau­ki­Kirp­pik­sel­le avat­ta­va Pos­tin uusi nou­to­pis­te ei ole täy­den hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun pis­te kuten oli aiem­min S‑marketissa, vaik­ka lähe­tys­ten nou­dol­le ja tuon­nil­le onkin hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lu kirp­pik­sen tis­kil­lä. Nou­to­pis­tet­tä voi­si kut­sua kevyt­nou­to­pis­teek­si. Kun lähet­tää pake­tin, pos­ti­mak­su mak­se­taan etu­kä­teen ver­kos­sa, jol­loin saa pake­tin lähet­tä­mi­seen tar­vit­ta­van koo­din. Tis­kil­le voi jät­tää myös palau­tus­lä­he­tyk­siä. Paket­te­ja nou­det­taes­sa näy­te­tään lähe­tyk­sen saapumisilmoitus.

Pos­tin mukaan nykyi­sin suu­rim­mal­le osal­le asiak­kais­ta, jopa yli 90 pro­sent­tia, asioin­ti Pos­tis­sa on paket­tien nou­ta­mis­ta ja lähet­tä­mis­tä, ja Hau­ki­pu­taan uusi nou­to­pis­te vas­taa tähän tarpeeseen.

Hau­ki­Kirp­pik­sel­le päi­vit­täin saa­pu­va paket­ti­vo­lyy­mi on 50 lähe­tys­tä päi­väs­sä. Pake­tin voi ohja­ta halua­maan­sa vas­taan­ot­to­paik­kaan esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan kas­sal­la tilaus­ta teh­des­sä. Jos nou­to­pis­tet­tä ei ole mää­ri­tel­ty, paket­ti ohjau­tuu lähim­pään vapaa­seen pos­tin auto­maat­tiin tai pisteeseen.

Var­men­net­ta­vat pos­ti­lä­he­tyk­set voi­daan tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si nou­taa edel­leen­kin vain täy­den pal­ve­lun Pos­teis­sa, jol­lai­sia on muun muas­sa Iin Met­ka-tuot­tees­sa, Jää­lin K‑marketissa, K‑Supermarket Kai­jon­har­jus­sa ja Rus­kon K‑Citymarketissa.

Kun Pos­til­ta tar­jot­tiin nou­to­pis­tet­tä Hau­ki­Kirp­pik­sel­le, Tero Puhak­ka ker­too miet­ti­neen­sä asi­aa tovin, riit­tä­vät­kö hen­ki­lö­kun­ta ja tilat teh­tä­vään. Pää­tös oli kui­ten­kin lopul­ta help­po teh­dä, sil­lä mah­dol­li­suus paran­taa pal­ve­lui­ta pai­noi vaa­ka­ku­pis­sa enem­män kuin ole­tus toi­min­nan kannattavuudesta.

Monil­le yri­tyk­sil­le koro­na-aika on ollut vai­ke­aa, mut­ta onnek­si Puhak­ka voi tode­ta, että Hau­ki­Kirp­pis on sel­viy­ty­nyt poik­keus­a­jas­ta aika hyvin ja tule­vai­suu­teen kat­so­taan posi­tii­vi­sin mielin.

Alaa tukee myös kier­rä­tyk­sen nouse­mi­nen uuteen arvoon.

– Voin sanoa, että Hau­ki­Kirp­pis on Oulun seu­dun moni­puo­li­sin kirp­pis. Kun on osta­jia, on myös myy­jiä. Myyn­ti­pai­kois­ta on kova kysyn­tä. Myy­jiä ja osta­jia on Hau­ki­pu­taan alu­een ohel­la esi­mer­kik­si Kii­min­gis­tä ja Oulus­ta ja kau­em­paa­kin, ker­too 3,5 vuot­ta paik­kaa luot­san­nut Puhakka.

Hau­ki­Kirp­pik­sel­lä on Revon­tien enti­sen rau­ta­kau­pan kiin­teis­tös­tä vuo­kral­la noin 800 neliön suu­rui­set tilat. Vaki­tuis­ta hen­ki­lö­kun­taa on 2,5 ja ext­raa­jat mukaan­lu­kien puolenkymmentä.

Myyn­ti­paik­ko­ja on yli 300. Toi­min­taa on kehi­tet­ty siten, että tar­jol­la on eri kokoi­sia myyn­ti­pis­tei­tä sekä tar­jol­la laa­jem­pi lisä­alue isom­mil­le tava­roil­le. Arvo­ta­va­roil­le on vit­rii­ni­ti­laa ja käy­tet­tä­vis­sä on tuo­te­suo­ja­hä­lyt­ti­miä. Myyn­ti­paik­ka­va­rauk­set voi teh­dä ver­kos­sa ja seu­ra­ta myyn­tiä reaaliaikaisesti.

Kirp­pik­sel­lä on myyn­nis­sä myös uut­ta tava­raa tuk­ku­rei­den pois­toe­ris­tä sekä uniik­ke­ja käsin­teh­ty­jä tuot­tei­ta. Kah­vio pal­ve­lee kävi­jöi­tä, ja lisäk­si on mat­to­pe­su­la­pal­ve­lu yhteis­työs­sä Mat­to­va­ri­kon kans­sa niin, että kirp­pik­sel­le tuo­dut matot nou­de­taan pesu­laan torstaisin.

– Uusia­kin suun­ni­tel­mia toi­min­taan on syk­sym­mäl­lä kun saa­daan tämä Pos­tin pal­ve­lu rul­laa­maan, pal­jas­taa Puhakka.

Pos­tin nou­to­pis­te pal­ve­lee Hau­ki­Kirp­pik­sen aukio­loai­koi­na maa­nan­tai­sin kel­lo 11–19, tiis­tais­ta per­jan­tai­hin 11–18 ja lau­an­tai­sin kel­lo 11–15.

Juho Kär­nän (vas.) ja Elias Jur­mun (oik.) Huo­ne­ka­lu­huo­ne-yri­tyk­sen esit­te­ly- ja myyn­ti­pis­te avat­tiin kevääl­lä Hau­ki­Kirp­pik­sen yhtey­teen. Tero Puha­kan tavoit­tee­na on kehit­tää pal­ve­lu­tar­jon­taa monipuoliseksi.

Huo­ne­ka­lu­kaup­paa lähel­le ja kauas

Vii­mei­sim­piin uutuuk­siin Hau­ki­Kirp­pik­sel­lä kuu­luu tänä kevää­nä Huonekaluhuone.fi ‑yri­tyk­sen avaa­ma esit­te­ly- ja myyn­ti­pis­te kirp­pik­sen yhtey­teen. Kysees­sä on käy­tet­ty­jen eli second hand ‑huo­ne­ka­lu­jen eri­kois­myy­mä­lä, joka toi­mii myös verkossa.

Yri­tys­tä luot­saa­vat puo­li­tois­ta vuot­ta toi­mi­neet yrit­tä­jät Juho Kär­nä ja Elias Jur­mu.

Huo­ne­ka­lu­ja voi ostaa kirp­pik­sen esit­te­ly­pis­tees­tä, jol­loin mak­saa voi kirp­pik­sen kas­sal­le. Laa­jem­pi vali­koi­ma myy­tä­vää löy­tyy yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­ta, mis­sä teh­dään kaup­paa maanlaajuisesti.

Vali­koi­maan kuu­luu niin uudem­pia kalaus­tei­ta kuin ret­ro- ja antiik­ki­huo­ne­ka­lu­ja sekä muun muas­sa valai­si­mia ja ryijyjä.

– Meil­lä on tämän esit­te­ly- ja myyn­ti­pis­teen lisäk­si varas­to­ti­laa myös toi­saal­la täs­sä Revon­tien kiin­teis­tös­sä ja iso varas­to­ti­la Mar­tin­nie­mes­sä, ker­to­vat yrittäjät.

Käy­tet­ty­jä hyvä­kun­toi­sia tai lähes uuden­ve­roi­sia huo­ne­ka­lu­ja oste­taan asiak­kail­ta ja myy­dään edel­leen. Myös kuo­lin­pe­sis­tä oste­taan huo­ne­ka­lu­ja, ker­too Juho Kärnä.

– Kul­je­tam­me huo­ne­ka­lu­ja täs­sä Oulun seu­dul­la, ja kau­em­mak­si mene­vät ostok­set toi­mi­te­taan eri kul­je­tus­fir­mo­jen avul­la, jat­kaa Elias Jurmu.