TIETOVISATTie­to­vi­sa 13.8.2019

Kysymykset1. Pala­vaa vet­tä -nimi­nen bii­si oli 14 viik­koa radioi­den soit­to­lis­to­jen ykkö­se­nä. Kuka sen laulaa?2. Min­kä elo­ku­va­sar­jan nimik­ko­roo­lis­ta Joel Rin­ne muis­te­taan erityisesti?3. Mikä on toi­sek­si nopein kil­pauin­ti­tyy­li vapaa­uin­nin jälkeen?4. Mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii Suo­men Sie­men­pe­ru­na oy -nimi­nen yritys?5. Mikä on tam­bu­ra? a) asus­te, b) etei­nen, c) astia, d) soitin6. Maa­il­man laa­jin sisä­maa­val­tio vaih­toi hil­jak­koin pää­kau­pun­kin­sa nimen Nur Sul­ta­nik­si. Mikä val­tio ja mikä oli enti­nen pääkaupunki?7. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti viikoittain?8. Min­kä Poh­jois­maan nuo­ret juo­vat alko­ho­lia a) eni­ten? b) vähiten?9. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc?10. Mikä oli ylei­sin teloi­tus­vä­li­ne Suo­mes­sa 1600–1700-luvuilla? a) kir­ves, b) miek­ka, c) tei­li­pyö­rä, d) hirt­to­köy­si


Tie­to­vi­sa 6.8.2019

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab.?

2. Kenen tun­ne­tun suo­ma­lai­sen poi­kia ovat Nuut­ti, Matias ja Aaro?

3. Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insu­li­nia?

4. Mis­tä löy­tyy Suo­men pisin las­ket­te­lu­rin­ne?

5. Kuin­ka mon­ta riis­tae­läin­tä suun­nil­leen on Suo­men met­säs­tys­lais­sa? a) 20, b) 40, c) 60, d) 80

6. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mi Vic­tor Hugon romaa­nin mukaan Qua­si­mo­do -nimi­nen hen­ki­lö?

7. Min­kä his­to­rial­li­sen tapah­tu­man seu­rauk­se­na perus­tet­tiin Ilta Sano­mat v. 1932?

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min sekä vihan­nek­se­na että maus­tee­na käy­tet­ty sak­san­ku­mi­na?

9. Min­kä tun­ne­tun yri­tyk­sen koti­paik­ka on Vie­re­män kun­ta Poh­jois-Savos­sa?

10. Mis­tä poh­jois­maas­ta on vaa­tea­lan yhtiö Var­ner-Grup­pen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Tans­ka, d) Nor­ja


Tie­to­vi­sa 23.7.2019

Kysy­myk­set 1. Kuka tun­net­tu elo­ku­va­näyt­te­li­jä, mm. Lai­neen Tun­te­mat­to­mas­ta, osal­lis­tui jal­ka­pal­loi­li­ja­na Hel­sin­gin olym­pia­lai­siin? 2. Min­kä eläi­men luis­ta Väi­nä­möi­nen raken­taa kan­te­leen Kale­va­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 10.6.2019

Kysy­myk­set 1. Ket­kä Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen minis­te­rit ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä? 2. Min­kä alan yhtiö on Tam­ro? 3. Mitä vihan­nes­ta käy­te­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus