Ajan­koh­tais­ta

Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na

Pre­si­den­tin­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na 17.1. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­li­nen ylei­sis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa koko maas­sa koti­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy ensi vii­kon tiis­tai­na 23.1.…

Lue lisää

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen vaih­toeh­to­ja voi arvioi­da myös säh­köi­ses­ti

Oulu­lai­set voi­vat vai­kut­taa käyn­nis­sä ole­vaan sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen Oulun raa­deis­sa.  Ne oulu­lai­set, jot­ka eivät ole osal­lis­tu­neet Oulun raa­tei­hin, voi­vat arvioi­da valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­ja myös säh­köi­sen arvioin­ti­lo­mak­keen avul­la. Arvioin­ti­lo­mak­kees­sa pää­see tutus­tu­maan valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­jen esit­te­lyyn. Samal­la pys­tyy arvioi­maan esi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sia omaan arkeen. Nyt pys­tyy jo arvioi­maan poh­joi­sen ja itäi­sen alu­een vaih­toeh­to­ja. Tiis­tais­ta 16.1. alkaen muka­na ovat myös ete­läi­sen ja kes­ki­sen alu­een vaih­toeh­dot. Säh­köi­nen arvioin­ti on avoin­na 12.–19.1.2018. Link­ki arvioin­ti­lo­mak­kee­seen on Oulun kau­pun­gin Pal­ve­lu­verk­ko-sivul­la.


Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kun­ta­stra­te­gias­ta

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma hen­ki­lö.


Polii­sil­la ja pelas­tus­lai­tok­sel­la riit­tä­nyt teke­mis­tä vii­kon­lop­pu­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Polii­sil­la ja pelas­tus­vi­ran­omai­sil­la on ollut mel­ko vil­kas vii­kon­lop­pu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Iin Olha­vas­sa Oijär­ven­tiel­lä sat­tui moot­to­ri­kelk­kaon­net­to­muus lau­an­tai­na klo 12.40 aikaan. Iiläi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auma­kom­pos­toin­ti Vasik­ka­suol­la lop­puu

Teea Tun­tu­ri Jää­li VRJ Poh­­jois-Suo­­mi Oy ei saa­nut kor­keim­mal­ta hal­­lin­­to-oikeu­­del­­ta lupaa jat­kaa puh­dis­ta­mo­liet­teen auma­kom­pos­toin­tia Jää­lin kes­kuk­sen lähei­sel­lä Vasik­ka­suol­la enää vuo­den…