Ajankohtaista

Yrit­tä­jil­le koulutusta

Yrit­tä­jil­le on tar­jol­la kou­lu­tus­ta­pah­tu­mia hel­mi­kuus­sa. Kii­min­gis­sä Kiim­fys Oy:n tilois­sa jär­jes­te­tään 6.2. (klo 17–19.30), Iis­sä Mic­ro­po­lik­ses­sa 7.2. (klo 10–13) ja Haukiputaalla…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Onko pak­ko osata?

Tör­mä­sin äsket­täin kah­ta eriai­heis­ta jut­tua teh­des­sä­ni tie­to­tek­nii­kan ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ihmeel­li­seen maa­il­maan. Nii­tä tuli poh­dit­tua hie­man ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa. Työ­­Ta­­ko­­mo-hank­­keen projektipäällikkö…


Piis­pan­tar­kas­tus Kiimingissä

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi toi­mit­taa piis­pan­tar­kas­tus­ta par­hail­laan koti­seu­ra­kun­nas­saan Kii­min­gis­sä. Per­jan­tai­na piis­pa seu­ruei­neen osal­lis­tui Kii­min­gin lukion panee­liin, jos­sa kes­kus­tel­tiin muun muassa…


Lep­poi­sat liitosjuhlat

Vuo­den­vaih­tees­sa Iihin liit­ty­neen Yli-Iin Jak­ku­ky­län lii­tos­juh­laa vie­tet­tiin tänään juh­la­vas­ti, mut­ta lep­poi­sas­ti. Juh­lan puhu­ja­kaar­tis­sa oli perä­ti kak­si minis­te­riä, Jak­ku­ky­läs­sä pol­ku­pyö­räi­lyä harrastava…Toi­mit­ta­jal­ta: Ker­ras­ta poikki

Saim­me uuden pre­si­den­tin, his­to­rial­li­ses­ti jo suo­raan ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Gal­lu­pit istu­van pre­si­den­tin suo­sios­ta piti­vät paik­kan­sa. Vaik­ka vaa­lei­hin läh­det­tiin aika sel­keis­tä ennakkoasetelmista,…


Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioita

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan erikoisliikkeitä.